Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Rzeszowie w sprawie XI NS 963/18 wydał postanowienie zezwalające na złożenie do depozytu kwoty 5.720zł tytułem odszkodowania.

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33933469
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-303 Rzeszów
Ulica
Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XI Cywilny informuje, iż w sprawie prowadzonej pod sygn. akt XI Ns 963/18 wydal postanowienie zezwalające wnioskodawcy: Skarbowi Państwa - Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 5.720,00 zł (pięć tysięcy siedemset dwadzieścia złotych 00/100) z tytułu odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość gruntową stanowiącą działkę ewidencyjną o numerze 1088/2 o pow. 0,0639 ha położoną w obrębie 0006 Wrzawy, gm. Gorzyce, ustalonego zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 21.09.2018 r., znak N-III.7570.1.262.2018, z zaznaczeniem, iż kwota ta będzie wydana z należnym oprocentowaniem dla pomocniczego rachunku bankowego - konta sum depozytowych prowadzonego dla Sądu Rejonowego w Rzeszowie, po potrąceniu kosztów związanych z prowadzeniem rachunku, osobie albo osobom, które wykażą, iż na dzień 11.10.2017 r. przysługiwało im prawo własności przedmiotowej nieruchomości.
Wzywa się zainteresowanych, aby przedłożyli prawomocny dokument potwierdzający prawo do ww. nieruchomości na dzień 11.10.2017 r. i odebrali złożone do depozytu sądowego świadczenie.
33933469
drukuj ogłoszenie