Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Rzeszowie informuje iż w sprawie XI NS 887/18 wydał postanowienie zezwalające wnioskodawcy na złożenie do depozytu kwoty 2.671 zł tytułem odszkodowania.

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33933686
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-303 Rzeszów
Ulica
Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XI Cywilny informuje, iż w sprawie prowadzonej pod sygn. akt XI Ns 887/18 wydał postanowienie zezwalające wnioskodawcy: Skarbowi Państwa - Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2.671,00 zł (dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt jeden złotych 00/100) z tytułu odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość gruntową położoną w obrębie Witkowice, gm. Radomyśl nad Sanem, stanowiącą działki ewidencyjne o numerze: 89/2 o pow. 0,0175 ha, 312/3 o pow. 0,0030 ha i 312/1 o pow. 0,0086 ha, ustalonego zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 25.09.2018 r., znak N-VII.7570.1.7.2018, z zaznaczeniem, iż kwota ta będzie wydana z należnym oprocentowaniem dla pomocniczego rachunku bankowego - konta sum depozytowych prowadzonego dla Sądu Rejonowego w Rzeszowie, po potrąceniu kosztów związanych z prowadzeniem rachunku, osobie albo osobom, które wykażą, iż na dzień 22.12.2017 r. przysługiwało im prawo własności przedmiotowej nieruchomości.
Wzywa się zainteresowanych, aby przedłożyli prawomocny dokument potwierdzający prawo do ww. nieruchomości na dzień 22.12.2017 r. i odebrali złożone do depozytu sądowego świadczenie.
33933686
drukuj ogłoszenie