Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Rzeszowie w sprawie XI NS 893/18 wydał postanowienie zezwalające wnioskodawcy na złożenie do depozytu kwoty 2.109 zł tytułem odszkodowania.

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33933698
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-303 Rzeszów
Ulica
Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XI Cywilny informuje, iż w sprawie prowadzonej pod sygn. akt XI Ns 893/18 wydał postanowienie zezwalające wnioskodawcy: Skarbowi Państwa - Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie na złożenie do depozytu sądowego kwoty zezwolić wnioskodawcy Skarbowi Państwa - Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie - Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2.109,00 zł (dwa tysiące sto dziewięć złotych 00/100) z tytułu odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość gruntową stanowiącą działkę ewidencyjną o numerze 343/4 o pow. 0,0237 ha, położoną w obrębie Witkowice, gm. Radomyśl nad Sanem, ustalonego zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 26.09.2018 r., znak N-VII.7570.1.140.2018, z zaznaczeniem, iż kwota ta będzie wydana z należnym oprocentowaniem dla pomocniczego rachunku bankowego - konta sum depozytowych prowadzonego dla Sądu Rejonowego w Rzeszowie, po potrąceniu kosztów związanych z prowadzeniem rachunku, osobie albo osobom, które wykażą, iż na dzień 22.12.2017 r. przysługiwało im prawo własności przedmiotowej nieruchomości.
Wzywa się zainteresowanych, aby przedłożyli prawomocny dokument potwierdzający prawo do ww. nieruchomości na dzień 22.12.2017 r. i odebrali złożone do depozytu sądowego świadczenie.
33933698
drukuj ogłoszenie