Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko specjalista ds. zamówień publicznych

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33934129
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
50-375 Wrocław
Ulica
Norwida 25
Osoba kontaktowa
Uniwersytet Przyrodniczy

Szczegóły"Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych.

Wymagania:
1. wykształcenie wyższe prawnicze lub administracyjne;
2. bardzo dobra znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi;
3. minimum 3 letni staż pracy na stanowisku związanym z zamówieniami publicznymi;
4. znajomość pakietu MS Office, samodzielność i umiejętność pracy pod presją czasu.
Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert (CV, list motywacyjny, kopia dyplomu ukończenia studiów, kopie dokumentów poświadczające stosowne doświadczenie zawodowe) w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Konkurs na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych" do dnia 19.08.2019 r. do godziny 15.00 na adres:
Dział Kadr i Płac Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
ul. C.K. Norwida 25, (pok. 130)
50-375 Wrocław"
O terminie zgłoszenia decyduje data doręczenia oferty do Działu Kadr, a w przypadku przesłania pocztą liczy się data wpływu do Uczelni. Oferty przesłane lub doręczone osobiście po terminie nie będą rozpatrywane.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną poinformowani w późniejszym terminie. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.
KLAUZULA INFORMACYJNA
dla kandydatów, biorących udział w procesie rekrutacji na stanowiska w Uczelni
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu z siedzibą przy ulicy Norwida 25, 50-375 Wrocław, NIP: 896-000-53-54, REGON: 000001867.
2) Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iod@upwr.edu.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie niezbędnym do prowadzenia rekrutacji zgodnie z:
- art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w przypadku prowadzenia rekrutacji w drodze konkursu na podstawie ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.).
4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia procesu rekrutacji, a po jego rozstrzygnięciu, usuwane z systemów i niszczone
5) Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych zgodnie z RODO. W celu skorzystania z przysługujących praw, należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, pod adresem mailowym iod@upwr.edu.pl.
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji i profilowania i nie będą przekazywane do państw trzecich (do państwa poza Europejskim Obszarem Gospodarczym - EOG)..
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
33934129
drukuj ogłoszenie