Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Rzeszowie informuje, że w sprawie I NS 163/17 wydał postanowienie o zezwoleniu wnioskodawcy na złożenie do depozytu kwoty25.270,00zł tytułem odszkodowania.

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33935105
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-959 Rzeszów
Ulica
Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział I Cywilny informuje, iż tut. Sąd w sprawie o sygn. akt INs 163/17 wydał postanowienie o zezwoleniu wnioskodawcy Gminie Miasta Rzeszów na złożenie do depozytu sądowego kwoty 25.270,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych 00/100) tytułem odszkodowania za przyjęcie na rzecz Gminy Miasta Rzeszów prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna o numerze 1274/3 o powierzchni 0,0160 ha, położonej w Rzeszowie, obręb 223 Rzeszów - Zwięczyca II, ustalonego zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 2 stycznia 2017 roku, znak N-III.7570.1.412.2016, z zaznaczeniem, iż kwota ta będzie wydana z należnym oprocentowaniem dla pomocniczego rachunku bankowego - konta sum depozytowych prowadzonego dla Sądu Rejonowego w Rzeszowie po potrąceniu kosztów związanych z prowadzeniem rachunku osobie lub osobom, które wykażą odpowiednimi dokumentami tytuł prawny do ww. działki, pod warunkiem, że decyzja, na podstawie której ustalono odszkodowanie, nie zostanie uchylona lub nie zostanie stwierdzona jej nieważność.
Wzywa się następców prawnych, aby w terminie 1 miesiąca od dnia publikacji ogłoszenia zgłosili się w tut. Sądzie i wykazali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości, i odebrali złożone do depozytu sądowego świadczenia.
33935105
drukuj ogłoszenie