Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Rzeszowie informuje, że w sprawie I NS 411/18 wydał postanowienie zezwalające wnioskodawcy na złożenie do depozytu kwoty 889zł tytułem odszkodowania.

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33935111
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-959 Rzeszów
Ulica
Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział I Cywilny informuje, iż tut. Sąd w sprawie o sygn. akt I Ns 411/18 wydał postanowienie o zezwoleniu wnioskodawcy Skarbowi Państwa - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad na złożenie do depozytu sądowego kwoty 889,00 zł (osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 00/100) tytułem odszkodowania za przyjęcie na rzecz Skarbu Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna o numerze 1130/8 o powierzchni 0,0017 ha położonej w obrębie 0003 Posada, ustalonego zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 21 lutego 2018 roku, znak N-III.7570.1.980.2017, z zaznaczeniem, iż kwota ta będzie wydana z należnym oprocentowaniem dla pomocniczego rachunku bankowego - konta sum depozytowych prowadzonego dla Sądu Rejonowego w Rzeszowie, po potrąceniu kosztów związanych z prowadzeniem rachunku osobie lub osobom, które wykażą przysługujące im w dniu nabycia przez Skarb Państwa - Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad prawo własności do działki.
Wzywa się następców prawnych, aby w terminie 1 miesiąca od dnia publikacji ogłoszenia zgłosili się w tut. Sądzie i wykazali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości i odebrali złożone do depozytu sądowego świadczenia.
33935111
drukuj ogłoszenie