Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Rzeszowie informuje, że w sprawie I NS 113/18 wydał postanowienie o zezwoleniu wnioskodawcy na złożenie do depozytu kwoty 6.625zł tytułem odszkodowania.

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33935128
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-959 Rzeszów
Ulica
Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział I Cywilny informuje, iż tut. Sąd w sprawie o sygn. akt INs 113/18 wydał postanowienie o zezwoleniu wnioskodawcy Gminie Krasne na złożenie do depozytu sądowego kwoty 6.625,00 zł (sześć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych 00/100) tytułem odszkodowania za przyjęcie na rzecz Gminy Krasne prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna o numerze 790/1 o powierzchni 0,0085 ha, powstałej z podziału działki nr 790 i działki 830/18 o powierzchni 0,0033 ha powstałej z podziału działki nr 830/9, ustalonego zgodnie z decyzją Starosty Rzeszowskiego z dnia 27 grudnia 2017 roku, znakGN-I.683.3.27.2017, z zaznaczeniem, iż kwota ta będzie wydana z należnym oprocentowaniem dla pomocniczego rachunku bankowego - konta sum depozytowych prowadzonego dla Sądu Rejonowego w Rzeszowie, po potrąceniu kosztów związanych z prowadzeniem rachunku osobie lub osobom, które wykażą przysługujące im prawo własności do działki na dzień 9 sierpnia 2017 r. bądź też jej następcom prawnym pod warunkiem wykazania tego następstwa. Wzywa się następców prawnych, aby w terminie 1 miesiąca od dnia publikacji ogłoszenia zgłosili się w tut. Sądzie i wykazali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości i odebrali złożone do depozytu sądowego świadczenia.
33935128
drukuj ogłoszenie