Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Rzeszowie informuje, że wydał postanowienie zezwalaące wnioskodawcy na złożenie do depozytu kwoty 11.619zł tytułem odszkodowania.

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33935149
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-959 Rzeszów
Ulica
Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział I Cywilny informuje, iż tut. Sąd w sprawie o sygn. akt I Ns 141/18 wydał postanowienie o zezwoleniu wnioskodawcy Gminie Miasta Rzeszów na złożenie do depozytu sądowego kwoty 11.619,00 zł (jedenaście tysięcy sześćset dziewiętnaście złotych 00/100) tytułem odszkodowania za przyjęcie na rzecz Gminy Miasta Rzeszów udziału w 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna o numerze 1238/2 obr. 223 Zwięczyca II, ustalonego w ostatecznej decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 2 stycznia 2018 r. znak N-III.7570.1.245.2017 z zaznaczeniem, iż kwota ta będzie wydana z należnym oprocentowaniem dla pomocniczego rachunku bankowego - konta sum depozytowych prowadzonego dla Sądu Rejonowego w Rzeszowie, po potrąceniu kosztów związanych z prowadzeniem rachunku osobie lub osobom, które wykażą przysługujące im prawo własności do ww. działki, pod warunkiem że decyzja, na podstawie której ustalono odszkodowanie, nie zostanie uchylona lub niestwierdzona zostanie jej nieważność.
Wzywa się następców prawnych, aby w terminie 1 miesiąca od dnia publikacji ogłoszenia zgłosili się w tut. Sądzie i wykazali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości i odebrali złożone do depozytu sądowego świadczenia.
33935149
drukuj ogłoszenie