Ogłoszenie

Przed Sadem Rejonowym w Rzeszowie Wydział XI Cywilny wydał postanowienie zezwalające wnioskodawcy na złożenioe do depozytu kwoty 8.376,87zł tytułem odszkodowania.

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33935157
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-303 Rzeszów
Ulica
Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XI Cywilny informuje, iż w sprawie prowadzonej pod sygnaturą akt XI Ns 357/18 wydał postanowienie zezwalające wnioskodawcy Skarbowi Państwa - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad na złożenie do depozytu sądowego kwoty 8.376,87 zł (osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć złotych 87/100) z tytułu odszkodowania należnego uczestnikowi Markowi Knorrowi za nabyty z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa udział wynoszący 1/8 części w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Sanoku, obręb 0003 Posada, stanowiącej działki ewidencyjne o numerach 428/1 (o powierzchni 0,0474 ha) i 580/1 (o powierzchni 0,0966 ha), ustalonego zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 21 marca 2018 r., znak N-III.7570.1.598.2017, z zaznaczeniem, iż kwota ta będzie wydana z należnym oprocentowaniem dla pomocniczego rachunku bankowego - konta sum depozytowych prowadzonego dla Sądu Rejonowego w Rzeszowie, po potrąceniu kosztów związanych z prowadzeniem rachunku, uczestnikowi Markowi Knorrowi, s. Stefana i Marii, na jego wniosek albo wniosek jego następców prawnych.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby wykazali swoje uprawnienia i odebrali złożone do depozytu sądowego świadczenie.
33935157
drukuj ogłoszenie