Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XI Cywilny wydał postanowienie zezwalające wnioskodawcy na złożenioe do depozytu kwoty 815zł tytułem odszkodowania.

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33935161
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-303 Rzeszów
Ulica
Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XI Cywilny informuje, iż w sprawie prowadzonej pod sygn. akt XI Ns 898/18 wydał postanowienie zezwalające wnioskodawcy: Skarbowi Państwa - Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 815,00 zł (osiemset piętnaście złotych 00/100) z tytułu odszkodowania za nieuregulowany pod względem prawnym udział 2/6 części (po zmarłym Władysławie Wojewodzie) w prawie własności nieruchomości (nabytej z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa) położonej w obrębie Witkowice, gm. Radomyśl nad Sanem, stanowiącej działki ewidencyjne o numerze: 176/2 o pow. 0,0040 ha, 500/3 o pow. 0,0097 ha i 500/2 o pow. 0,0132 ha, ustalonego zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 27.09.2018 r., znak N-VII.7570.1.19.2018, z zaznaczeniem, iż kwota ta będzie wydana z należnym oprocentowaniem dla pomocniczego rachunku bankowego - konta sum depozytowych prowadzonego dla Sądu Rejonowego w Rzeszowie, po potrąceniu kosztów związanych z prowadzeniem rachunku, osobie albo osobom, które wykażą, iż na dzień 22.12.2017 r. przysługiwało im prawo własności przedmiotowej nieruchomości.
Wzywa się zainteresowanych, aby przedłożyli prawomocny dokument potwierdzający prawo do ww. nieruchomości na dzień 22.12.2017 r. i odebrali złożone do depozytu sądowego świadczenie.
33935161
drukuj ogłoszenie