Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XI Cywilny wydał postanowienie zezwalające wnioskodawcy na złożenioe do depozytu kwoty 15.263zł tytułem odszkodowania.

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33935165
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-303 Rzeszów
Ulica
Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XI Cywilny informuje, iż w sprawie prowadzonej pod sygn. akt XI Ns 953/18 wydał postanowienie zezwalające wnioskodawcy: Skarbowi Państwa - Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 15.263,00 zł (piętnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy złote 00/100) z tytułu odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość gruntową, stanowiącą działkę ewidencyjną o numerze 1084/2 o pow. 0,1680 ha położoną w obrębie 0006 Wrzawy, gm. Gorzyce, ustalonego zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 17.09.2018 r., znak N-III.7570.1.283.2018, z zaznaczeniem, iż kwota ta będzie wydana z należnym oprocentowaniem dla pomocniczego rachunku bankowego - konta sum depozytowych prowadzonego dla Sądu Rejonowego w Rzeszowie, po potrąceniu kosztów związanych z prowadzeniem rachunku, osobie albo osobom, które wykażą, iż na dzień 11.10.2017 r. przysługiwało im prawo własności przedmiotowej nieruchomości.
Wzywa się zainteresowanych, aby przedłożyli prawomocny dokument potwierdzający prawo do ww. nieruchomości na dzień 11.10.2017 r. i odebrali złożone do depozytu sądowego świadczenie.
33935165
drukuj ogłoszenie