Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XI Cywilny informuje iż wydał postanowienie zezwalajace wnioskodawcy na złożenie do depozytu kwoty 295zł tytułem odszkodowania.

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33935176
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-303 Rzeszów
Ulica
Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XI Cywilny informuje, iż w sprawie prowadzonej pod sygn. akt XI Ns 608/18 wydał postanowienie zezwalające wnioskodawcy: Skarbowi Państwa - Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 295,00 zł (dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100) z tytułu odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość gruntową oznaczoną jako działki ewidencyjne: nr 1897/1 o pow. 0,0012 ha, 1897/2 o pow. 0,0012 ha oraz 1897/4 o pow. 0,0011 ha, położone w obrębie 0009 Wielowieś, m. Tarnobrzeg, ustalonego zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 6.12.2017 r., znak N-VII.7570.1.23.2017, z zaznaczeniem, iż kwota ta będzie wydana z należnym oprocentowaniem dla pomocniczego rachunku bankowego - konta sum depozytowych prowadzonego dla Sądu Rejonowego w Rzeszowie, po potrąceniu kosztów związanych z prowadzeniem rachunku, osobie albo osobom, które wykażą, iż na dzień 20.06.2017 r. przysługiwało im prawo własności przedmiotowej nieruchomości. Wzywa się zainteresowanych, aby przedłożyli prawomocny dokument potwierdzający prawo do ww. nieruchomości na dzień 20.06.2017 r. i odebrali złożone do depozytu sądowego świadczenie.
33935176
drukuj ogłoszenie