Ogłoszenie

Zezwolenie Skarbowi Państwa - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad na złozenie do depozytu sądowego kwoty należnej z tytułu odszkodowania.

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33936736
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
06-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
-
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE XI WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XI Cywilny informuje, iż w sprawie prowadzonej pod sygn. akt XI Ns 825/18 wydał postanowienie zezwalające wnioskodawcy: Skarbowi Państwa - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad na złożenie do depozytu sądowego kwoty 79.982 zł (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwa złote 00/100) należnej z tytułu odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków miasta Sanok, obręb Posada, jako działka o numerze ewidencyjnym 2497/7 o pow. 0,1209 ha, ustalonego zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 30.08.2018 r., znak: N-III.7570.1.666.2017, z zaznaczeniem, iż kwota ta będzie wydana z należnym oprocentowaniem dla pomocniczego rachunku bankowego - konta sum depozytowych prowadzonego dla Sądu Rejonowego w Rzeszowie po potrąceniu kosztów związanych z prowadzeniem rachunku osobie lub osobom, które wykażą, że przed dniem: 29.01.2018 r. przysługiwało im prawo własności tej nieruchomości.
Wzywa się zainteresowanych, aby przedłożyli prawomocny dokument potwierdzający prawo do ww. nieruchomości i odebrali złożone do depozytu sądowego świadczenie.
33936736
drukuj ogłoszenie