Ogłoszenie

Ogłoszenie Wójta Gminy Santok w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Santok

lubuskie, Santok

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33937306
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
06-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Kosynierów Gdyńskich 78
Osoba kontaktowa
ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA ROMAX

SzczegółyOGŁOSZENIE
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Santok w rejonie ul. Zielonej w miejscowości Stare Polichno, w rejonie drogi wojewódzkiej nr 158 w miejscowości Santok i Wawrów oraz w rejonie drogi powiatowej nr 1405F w miejscowości Janczewo, jak także przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu ww. planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 i 2 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2018 poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Santok w dniu 29 maja 2019 r. uchwały Nr VIII/86/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Santok w rejonie ul. Zielonej w miejscowości Stare Polichno, w rejonie drogi wojewódzkiej nr 158 w miejscowości Santok i Wawrów oraz w rejonie drogi powiatowej nr 1405F w miejscowości Janczewo.
Przedmiotem opracowania jest wprowadzenie funkcji związanej z usługami publicznymi, terenów zieleni oraz komunikacji.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Santok na adres: ul. Gorzowska 59, 66-431 Santok, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Wójt Gminy Santok
33937306
drukuj ogłoszenie