Ogłoszenie

Ogłoszenie Burmistsza Jasienia o przystąpieniu do sporządzenia mijescowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasień oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej ww. planu miejscowego.

lubuskie, Jasień

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33937339
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
68-320 Jasień
Ulica
XX - LECIA 20
Osoba kontaktowa
URZĄD MIEJSKI W JASIENIU

SzczegółyOGŁOSZENIE BURMISTRZA JASIENIA

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasień
oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
dotyczącej wyżej wymienionego planu miejscowego
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Jasieniu uchwały nr VIII/58/2019 z dnia 13 czerwca 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasień.
Obszar opracowania planu miejscowego obejmuje miasto Jasień w jego granicach administracyjnych, tożsamy z obszarem obrębu ewidencyjnego Jasień.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski dotyczące planu miejscowego należy składać na piśmie na adres Urzędu Miejskiego w Jasieniu, ul. XX lecia 20, 68 - 320 Jasień lub w wersji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, opatrzone tematem "wniosek do mpzp jasień", na adres: t.soltys@jasien.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 sierpnia 2019 roku. Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię / nazwę oraz adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 30 i 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2081 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasień. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jasieniu, ul. XX lecia 20, 68 - 320 Jasień, w pokoju nr 212, w godzinach pracy Urzędu.
Uwagi i wnioski na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 30 i 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2081 z późn. zm.) należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 sierpnia 2019 roku. Zgodnie z art. 40 ww. ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
1. na piśmie na adres: Urząd Miejski w Jasieniu, ul. XX lecia 20, 68 - 320 Jasień, lub:
2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, opatrzone tematem: "wniosek do mpzp jasień", na adres: t.soltys@jasien.pl , lub:
3. osobiście do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jasieniu, ul. XX lecia 20, 68 - 320 Jasień, w pokoju nr 212, w godzinach pracy Urzędu.
Uwaga lub wniosek powinna zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi lub wniosku.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Jasienia.
Jednocześnie informuję, że Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Jasień (adres: ul. XX lecia 20, 68 - 320 Jasień, telefon: 684578872, faks: 684578873, e-mail: um@jasien.pl)
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w związku z ustawą z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 z późn. zm.), w celu rozpatrzenia wniosków złożonych do projektu planu miejscowego.
Pozostałe informacje dotyczące ochrony Pani/Pana danych osobowych, w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacja tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie, znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jasień: BIP Jasień pod linkiem: http://bip.jasien.pl/192/Ochrona_danych_osobowych/#, na stronie internetowej Gminy Jasień: http://www.jasien.com.pl/ pod linkiem: http://bip.jasien.pl/192/Ochrona_danych_osobowych/#/
Informacja Burmistrza Jasienia o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 z późn. zm.), umieszczona jest pod adresem: http://bip.jasien.pl/192/Ochrona_danych_osobowych/#
Burmistrz jasienia
33937339
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: