Ogłoszenie

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza konkurs ofert na wynajęcie lokalu użytkowego przy ul. Słowackiego 19a

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33938001
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
01-737 Warszawa
Ulica
Elbląska 14
Osoba kontaktowa
WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

SzczegółyWarszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza konkurs ofert na wynajęcie lokalu użytkowego na czas
nieokreślony.
I. Opis lokalu
Przedmiotowy lokal o powierzchni 410,74 m2 znajduje się w budynku Społecznego Domu Kultury przy ul. Słowackiego 19a w Warszawie, dzielnica Żoliborz. Lokal jest wyremontowany i nadaje się do korzystania, w szczególności w celu prowadzenia działalności biurowej. Lokal składa się z: recepcji/ lobby, 6 pomieszczeń biurowych, korytarza, dwóch WC oraz pomieszczenia gospodarczego.
II. Okres najmu
Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony.
III. Adres i termin składania ofert
Oferty powinny zostać złożone w Biurze Zarządu WSM przy ul. Elbląskiej 14 w Warszawie, w Kancelarii (pok. nr 7) do dnia 26.08.2019 r. do godziny 15.00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta na najem lokalu użytkowego w SDK". Komisyjne otwarcie kopert nastąpi w dniu 27.08.2019 r.
Oferta, złożona na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia o konkursie (formularze dostępne będą na stronie www.wsm.pl oraz w biurze Spółdzielni), powinna zawierać następujące dane:
1) w przypadku osoby fizycznej:
a) dane osobowe, w szczególności:
- imię i nazwisko oferenta,
- adres,
- numer PESEL,
- nr dowodu osobistego lub paszportu,
b) oferowaną wysokość czynszu najmu,
c) dane kontaktowe.
2) w przypadku osoby prawnej:
a) status prawny oferenta potwierdzony aktualnym odpisem z właściwego rejestru, Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
b) numer NIP,
c) oświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS i niezaleganiu z podatkami,
d) oferowaną wysokość czynszu najmu,
e) dane kontaktowe.
IV. Wysokość minimalnego czynszu i kaucji
Minimalna stawka czynszu podstawowego wynosi 15,00 zł za 1 m2 netto, przy czym do czynszu podstawowego doliczana jest stawka w wysokości co najmniej 15,00 zł za 1 m2 netto zryczałtowanych kosztów eksploatacji, której to wysokość zostanie ustalona przez strony w momencie zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego.
Najemca zobowiązany będzie do wpłaty kaucji w wysokości równowartości trzymiesięcznego łącznego czynszu brutto płatnej przed udostępnieniem lokalu.
V. Dane kontaktowe, gdzie zainteresowane osoby mogą uzyskać bliższe informacje na temat lokali oraz możliwości ich obejrzenia
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (22) 833-37-39.
VI. Pozostałe informacje
Szczegółowe zasady i tryb oddawania w najem lokali określa Regulamin Najmu Lokali w Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, dostępny na stronie www.wsm.pl oraz w siedzibie Spółdzielni.
Spółdzielnia dokona wyboru najkorzystniejszej cenowo oferty. W przypadku ofert z tą samą stawką Zarząd weźmie pod uwagę rodzaj wykonywanej działalności.
Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.
33938001
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: