Ogłoszenie

Plan zagospodarownia przestrzennego Gminy Maszewo.

lubuskie, Maszewo

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33938467
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
65-124 Zielona góra
Ulica
KMICICA 5
Osoba kontaktowa
PRO PLAN PRACOWNIA URBANISTYCZNA IWONA CZAPLIŃSKA

SzczegółyWÓJT GMINY MASZEWO
O G Ł O S Z E N I E
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Maszewo i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Maszewo oraz o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tych dokumentów
Na podstawie art. 11 pkt 1 i art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1945 ze zm.), oraz art.39 ust.1 pkt 1, 3, 4, 5 i 6 w związku z art.46 pkt 1 i art.54 ust.2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Maszewo:
1) uchwały nr VII/59/19 z dnia 21 czerwca 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Maszewo uchwalonego uchwałą nr XXVI/158/01 Rady Gminy Maszewo z dnia 24 kwietnia 2001 r., z późniejszymi zmianami obejmującej tereny położone w obrębie Granice,
2) uchwały nr VII/60/19 z dnia 21 czerwca 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Maszewo, obejmującego tereny położone w obrębie Granice.
Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. projektów oraz prognoz oddziaływania na środowisko do Wójta Gminy Maszewo, adres: Urząd Gminy Maszewo, 66-614 Maszewo:
1. ustnie do protokołu w siedzibie Urzędzie Gminy Maszewo, pok. nr 3 w godzinach pracy urzędu,
2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres sekretariat@maszewo.net.pllub sekretarz@maszewo.net.plbez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem,
3. drogą elektroniczną opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym,
4. drogą elektroniczną opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
5. za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, w terminie do dnia 09 września 2019 r. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków będzie Wójt Gminy Maszewo.
W Ó J T G M I N Y M A S Z E W O
(-) Dariusz Jarociński
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Maszewie, pozyskiwanych od osób, których dane dotyczą, wynikające z art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) RODO, można uzyskać na stronie: www.maszewo.net.plw zakładce ochrona danych osobowych zgodnie z RODO.
33938467
drukuj ogłoszenie