Ogłoszenie

Ogłoszenie Burmistrza Strzelec Krajeńskich o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Krajeńskie w rejonie ul. Cmentarnej.

lubuskie, Strzelce krajeńskie

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33935681
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
66-400 Gorzów wlkp.
Ulica
PUŁASKIEGO 43
Osoba kontaktowa
PRACOWNIA PROJEKTOWO-USŁUGOWA MARCIN BRYTAN

SzczegółyOGŁOSZENIE
BURMISTRZA STRZELEC KRAJEŃSKICH

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Krajeńskie w rejonie ul. Cmentarnej
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1945 ze zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Strzelcach Krajeńskich uchwały Nr VI/46/19 z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Cmentarnej w Strzelcach Krajeńskich.
Zakres zmiany studium obejmuje teren o powierzchni około 6,7 ha położony przy ul. Cmentarnej w granicach miasta Strzelce Krajeńskie. Celem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest umożliwienie budowy nowego cmentarza komunalnego.
Zainteresowani mogą składać wnioski do studium. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Krajeńskich, Al. Wolności 48, 66-500 Strzelce Krajeńskie, lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, w terminie 21 dni od ukazania się ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
W ramach przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zainteresowani mogą wnosić uwagi i wnioski w formie pisemnej na ww. adres, a także ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres kierownikgpm@strzelce.plmailto:um@miedzyrzecz.pl, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie 21 dni od ukazania się obwieszczenia.
Burmistrz Strzelec Krajeńskich
Mateusz Feder
W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia nr 2016/679 informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Strzelec Krajeńskich, z siedzibą Al. Wolności 48, 66-500 Strzelce Krajeńskie, tel.: +48 957631130, urzad@strzelce.pl
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz realizacją przysługującym Pani/Panu praw można się skontaktować z Inspektorem Danych Osobowych przez adres inspektor-odo@strzelce.pl, lub tel.: +48 957636311.
4. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej bip.strzelce.pl w zakładce "ochrona danych osobowych" oraz w siedzibie Administratora.
33935681
drukuj ogłoszenie