Ogłoszenie

Przystąpienie do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 1/2018 w miejscowości Trzciana.

mazowieckie, Świlcza

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33938826
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
-
Osoba kontaktowa
GMINA ŚWILCZA

SzczegółyŚwilcza, 5 sierpnia 2019 r.
OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Świlcza

o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 1/2018 w miejscowości Trzciana.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Świlcza uchwały nr LXIV/507/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 1 października 2018 r.,
w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 1/2018 w miejscowości Trzciana, w granicach oznaczonych na załączniku graficznym do ww. uchwały.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Świlcza, 36-072 Świlcza 168, w terminie do dnia 3 września 2019 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Ponadto na podstawie art. 39 ust.1, art. 40, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Nr 1/2018 w miejscowości Trzciana wraz z prognozą oddziaływania ww. projektu planu na środowisko.
Z niezbędną dokumentacją sprawy, zgromadzoną na tym etapie postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej ww. projektu planu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Świlcza, 36-072 Świlcza 168, w godzinach pracy urzędu.
Wnioski i uwagi związane z udziałem społeczeństwa w opracowywaniu ww. projektu planu wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko mogą być zgłaszane w terminie do dnia 3 września 2019 r.:
w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Świlcza, 36-072 Świlcza 168,
za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: email ug.swilcza@intertele.pl
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Świlcza.
Wójt Gminy Świlcza
( - ) mgr inż. Adam Dziedzic
Klauzula informacyjna przy procedowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Przy podejmowaniu czynności związanych z:
1. przyjmowaniem wniosków do sporządzanego planu miejscowego, zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
2. sporządzaniem projektu planu miejscowego rozpatrując wnioski, zgodnie z art. 17 pkt 4 wskazanej ustawy,
3. wyłożeniem projektu planu do publicznego wglądu i organizowaniu dyskusji publicznej zgodnie z art. 17 pkt 9 wskazanej ustawy,
4. wnoszeniem uwag do projektu planu, zgodnie z art. 17 pkt 11 wskazanej ustawy,
5. rozpatrywaniem uwag zgodnie z art. 17 pkt 12 wskazanej ustawy,
6. wprowadzaniu zmian do projektu planu miejscowego wynikających z rozpatrzenia uwag zgodnie z art. 17 pkt 13 wskazanej ustawy,
7. przedstawianiem radzie gminy projekt planu miejscowego wraz z listą nieuwzględnionych uwag zgodnie z uqart. 17 pkt 14 wskazanej ustawy,
obowiązują zasady przedstawione poniżej:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1, z późn. zm., informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Świlcza reprezentowana przez Wójta Gminy Świlcza z siedzibą pod adresem 36-072 Świlcza 168, kontakt mailowy: swilcza@intertele.pl, kontakt za pomocą poczty tradycyjnej: Urząd Gminy Świlcza 36-072 Świlcza 168.
2. Z Inspektorem ochrony danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail: iod-kontakt@swilcza.com.pl, lub listownie na adres Administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności o których mowa w art. 17 pkt 4, 9 i 12-14 oraz art. 17 pkt 1 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
4. Odbiorcą Pana danych może być/ będzie projektant sporządzający projekt uchwały na podstawie stosownej umowy.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane bezterminowo jako wartość archiwalna.
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
10. Decyzje podejmowane wobec Pani/ Pana i Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowanie w sposób zautomatyzowany, w tym nie zastosujemy wobec nich profilowania.
W przypadku zebrania danych nie od osoby której dotyczą, przysługuje prawo informacji o źródle danych, jeśli nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby od której dane pozyskano.
33938826
drukuj ogłoszenie