Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Rokitno

mazowieckie, Rokitno

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33939788
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
62-500 Konin
Ulica
Wojska Polskiego 15C
Osoba kontaktowa
ICTA CONSULTING TOMASZ HOFMAN

SzczegółySyndyk masy upadłości
ogłasza przetarg ofertowo - pisemny na sprzedaż nieruchomości
I. Przedmiot przetargu
1. Przedmiotem przetargu jest nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Rokitno, gmina Błonie, województwo mazowieckie, położonej na działce o numerze 84, dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckiem prowadzi księgę wieczystą nr WA1G/00065989/7.
II. Cena wywoławcza
Cena wywoławcza to 100% wartości oszacowania i stanowi wartość 135.430 zł NETTO (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy i czterysta trzydzieści złotych, zero groszy).
III. Terminy
Oferty należy składać? do Sędziego Komisarza w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 września 2019 r. na adres: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 25 września 2019 roku o godzinie 14:00 w gmachu Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100 A, 00 - 454 Warszawa, w sali nr 119.
IV. Wymogi formalne oferty
Każda z ofert winna zawierać?:
a) dokładne oznaczenie oferenta (imię i nazwisko lub pełna nazwa ze wskazaniem formy prawnej, adres zamieszkania lub siedziby, PESEL, REGON, NIP);
b) oznaczenie osoby reprezentującej oferenta oraz jej numer telefonu i adresu e-mail;
c) proponowaną cenę zakupu, która nie może być? niższa niż? cena wywoławcza;
d) własnoręczny podpis.
Do oferty nalez?y dołączyć?:
- w przypadku, gdy oferent jest osobą fizyczną pozostającą w związku małżeńskim - oświadczenie o pozostawaniu (lub nie pozostawaniu) ze współmałżonkiem w ustroju wspólności majątkowej wraz z pisemną zgodą współmałżonka na nabycie przedmiotowej nieruchomości;
- oświadczenie, ze oferent zapoznał się z regulaminem przetargu i spełnia warunki określone w tym regulaminie oraz, że bezwarunkowo akceptuje treść? regulaminu,
- oświadczenie, ze oferent zobowiązuje się do pokrycia wszelkich opłat związanych z zakupem nieruchomości;
- oświadczenie, ze oferent zapoznał się z aktualnym stanem prawnym i faktycznym nieruchomości i opisem i oszacowaniem i nie wnosi żadnych zastrzeżeń?;
- potwierdzenie dokonania wpłaty wadium;
- odpis z właściwego rejestru lub ewidencji (w przypadku przedsiębiorców);
- wymagane według Kodeksu spółek handlowych zezwolenie organów spółki na nabycie przedmiotu przetargu;
- dokument potwierdzający uprawnienie osoby podpisującej ofertę do reprezentowania oferenta.
Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być? umieszczona w zamkniętej kopercie, która należy umieścić? w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być? zaadresowana do wskazanego sądu wraz z podaniem sygnatury akt XIX GUp 615/19, oraz dopiskiem: "NIE OTWIERAC? - OFERTA PRZETARGOWA, w postępowaniu upadłościowym Agnieszka Wiktorzak i zawierać? dokładne oznaczenie składającego ofertę.
V. Wadium
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium, w wysokości: 13.000 zł. Wadium należy wpłacić? przelewem na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 07 2490 0005 0000 4000 7915 2885, z dopiskiem "Przetarg - sygn. akt. XIX GUp 615/19, najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzien.? terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy.
VI. Pozostałe warunki przetargu
Opis i oszacowanie nieruchomości jak i szczegółowe warunki przetargu są dostępne w Biurze Syndyka po wcześniejszym umówieniu się (icta@icta.pl, tel. 515-587-191) oraz w czytelni Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa.
Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z pozostałymi warunkami przetargu. Warunki przetargu mogą ulec zmianie. Przetarg może zostać? odwołany.
33939788
drukuj ogłoszenie