Ogłoszenie

Ogłoszenie o wyłozeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miescowości Żłobnica w zakresie lokalizacji odnawialnych źródeł energii wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

łódzkie, Kleszczów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33939694
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
URZĄD GMINY W KLESZCZOWIE

SzczegółyOGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Żłobnica w zakresie lokalizacji odnawialnych źródeł energii wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 39 ust. 1, art. 54 ust. 3 w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), a także uchwały Nr VII/61/2019 Rady Gminy Kleszczów z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Żłobnica w zakresie lokalizacji odnawialnych źródeł energii, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Żłobnica w zakresie lokalizacji odnawialnych źródeł energii wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach:
od 20 sierpnia 2019 r. do 10 września 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów, w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. od 730 do 1530 oraz we wtorki w godz. od 9.00 do 17.00.
Projekt przedmiotowego planu wraz z prognozą są w ww. terminie udostępnione
w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Kleszczowie.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie przedmiotowego miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniu 3 września 2019 r. w siedzibie tutejszego Urzędu o godz. 15:00
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Zgodnie z art. 29 i art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo składania uwag do prognozy oddziaływania na środowisko.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy kancelaria@kleszczow.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi do planu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 września 2019 r., a do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 października 2019 r. Przedłożone uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Kleszczów.
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że administratorem Twoich danych osobowych jest Wójt Gminy Kleszczów, z siedzibą przy ul. Głównej 47, 97-410 Kleszczów. Kontakt do Inspektora ochrony danych: iod@kleszczow.pl. Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja zadań związanych z procedurą planistyczną, zaś podstawą przetwarzania jest Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów. Twoje dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich Odbiorcami Twoich danych mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające w ramach świadczenia usług dla administratora. Masz prawo do: dostępu, do sprostowania, do ograniczenia przetwarzania, do usunięcia Twoich danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej, do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla wypełniania przez nas obowiązku prawnego.
Wójt Gminy Kleszczów
Sławomir Chojnowski
33939694
drukuj ogłoszenie