Ogłoszenie

Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu publicznego zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica

małopolskie, Nowy sącz

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33940067
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
20-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
MIASTO SZCZAWNICA

SzczegółyOGŁOSZENIE
o wyłożeniu do wglądu publicznego zmian miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta Szczawnica
Na podstawie art 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz.U. z 2018 roku poz. 1945 z późn. zmianami), art. 39 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity tekst Dz.U. z 2018 roku poz. 2081 z późn. zmianami) oraz Uchwał Rady Miejskiej w Szczawnicy nr VT/25/2019 i nr W26/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku
zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu wraz z prognozami oddziaływania na środowisko projektów:
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica dla działek nr 250/5, 250/6 obręb 003 Jaworki, przyjętego Uchwałą nr XLVI/319/2018 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 28 lutego 2018 roku (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2018 roku poz. 2124), w części tekstowej tego planu, w § 1 punkt 5, punkt 6, punkt 9, w § 8 ustęp 2 punkt 4 i w § 8 ustęp 3 punkt 1
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica dla działki nr 242/4 obręb 003 Jaworki, przyjętego Uchwałą nr XLVl/320/2018 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 28 lutego 2018 roku (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2018 roku poz. 2125), w części tekstowej tego planu, przesyłam w załączeniu projekt wymienionej wyżej zmiany planu w § 1 punkt 9 i w § 8 ustęp 2 punkt 4
w dniach od 27 sierpnia 2019 roku do 24 września 2019 roku w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy Szczawnica w godz. od 8.00 do 15.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 września 2019 roku o godz. 10.30.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi i wnioski można wnosić do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 października 2019 roku. Uwagi i wnioski do projektów i prognoz można również składać w sposób elektroniczny.
Burmistrz Miasta i Gminy
Szczawnica
33940067
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: