Ogłoszenie

Prezydent Miasta Białegostoku ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Galerii Arsenał z siedzibą w Białytoku

podlaskie, Białystok

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33940208
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
20-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
----
Osoba kontaktowa
URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU

SzczegółyOGŁOSZENIE O KONKURSIE

PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Galerii Arsenał, z siedzibą w Białymstoku (15-222) przy ul. A. Mickiewicza 2, zwany dalej "konkursem".
I. Wymagania konkursowe - kwalifikacje, umiejętności, kompetencje kandydatów.
1) Warunkiem przystąpienia do konkursu jest spełnienie następujących wymogów:
a) wykształcenie wyższe magisterskie,
b) co najmniej 10 letni staż pracy, w tym 5 - letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych w instytucjach kultury lub organizacjach i podmiotach związanych
z działalnością kulturalną,
c) doświadczenie zawodowe w zakresie funkcjonowania instytucji kultury i problematyki współczesnego wystawiennictwa,
d) znajomość problematyki z zakresu sztuki współczesnej i jej specyfiki,
e) doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych, w szczególności wystawienniczych,
f) niekaralność,
g) stan zdrowia pozwalający na pracę na stanowisku kierowniczym,
h) dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
2) Dodatkowo preferowani będą kandydaci, którzy posiadają:
a) wykształcenie w jednej z dziedzin związanych z działalnością statutową Galerii,
(historia sztuki, humanistyczne, artystyczne);
b) znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury oraz
finansów publicznych,
c) ukończone podyplomowe studia, kursy, szkolenia związane z zarządzaniem kulturą,
zasobami ludzkimi, i/lub wystawiennictwem,
d) doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych na działalność.
II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku dyrektora Galerii.
1. Zarządzanie Galerią i reprezentowanie instytucji na zewnątrz.
2. Odpowiedzialność za całokształt działalności instytucji: realizację zadań statutowych, działalność merytoryczną oraz administracyjną.
3. Kierowanie zakładem pracy, wykonywanie obowiązków pracodawcy wobec osób zatrudnionych w Galerii.
4. Gospodarka finansowa i odpowiedzialność za mienie instytucji.
5. Określanie planów bieżącej działalności oraz planów rozwoju Galerii, w tym realizowanie postanowień umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności Galerii Arsenał oraz programu jej działania, która zostanie zawarta z dyrektorem.
III. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów
1. Oferty, składane przez osoby przystępujące do konkursu, powinny zawierać następujące dokumenty:
1) pisemne zgłoszenie przystąpienia do konkursu, z motywacją kandydowania na stanowisko dyrektora Galerii;
2) autorski program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Galerii Arsenał na lata 2020-2024, o max. objętości 10 stron formatu A4, czcionka: TNR 12, zawierający między innymi:
- określenie wizji działalności, celów strategicznych i kierunków rozwoju Galerii na lata 2020-2024;
- program działalności merytorycznej uwzględniającej ramowy plan wystaw Galerii na lata 2020-2024; plan działalności edukacyjnej, koncepcję tworzenia kolekcji i poszerzania zbiorów sztuki,
- zakres współpracy z instytucjami i podmiotami krajowymi i zagranicznymi w zakresie realizacji działań statutowych,
- odniesienie do struktury organizacyjnej Galerii, wykorzystania obiektów, warunków finansowych instytucji oraz działań remontowych i inwestycyjnych;
Autorski program, o którym mowa w pkt 2 powinien opierać się na dotychczasowym dorobku Galerii, posiadanych przez nią zasobach i zbiorach oraz powinien być zgodny z celami i zadaniami statutowymi, jak też uwzględniać dokumenty strategiczne Miasta, w tym Program Polityki Kulturalnej Miasta Białystok na lata 2018-2022 plus;
3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej;
4) wykaz zrealizowanych projektów kulturalnych, w tym wystawienniczych w ostatnich 5 latach, z krótkim opisem;
5) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje (tj. dyplomy, świadectwa, certyfikaty);
6) kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy i doświadczenie (świadectwa pracy, zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia);
7) dokumenty potwierdzające kompetencje i umiejętności (rekomendacje, opinie, informacje);
8) kopia certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie lub oświadczenie kandydata o dobrej znajomości języka;
9) oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
10) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania
z praw publicznych;
11) oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych, związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1458 ze zm.);
12) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub karno-skarbowe;
13) dane kontaktowe: w tym adres do korespondencji elektronicznej lub telefon;
14) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu uczestniczenia w postępowaniu konkursowym, w przypadku przedłożenia dodatkowych innych dokumentów lub danych niż wskazane powyżej.
2. Kopie dokumentów powinny być przez kandydata potwierdzone za zgodność z oryginałem na każdej stronie dokumentu, wraz z datą.
3. Oświadczenia i dokumenty powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydata i opatrzone datą, a strony dokumentów ponumerowane.
4. Oferta osoby przystępującej do konkursu może też dodatkowo zawierać kopie: posiadanych opinii lub referencji; dodatkowych certyfikatów, posiadanych tytułów; informacji o dodatkowych umiejętnościach czy kwalifikacjach.
IV. Kandydaci na stanowisko dyrektora mogą zapoznać się z informacjami o warunkach organizacyjno-finansowych funkcjonowania Galerii Arsenał oraz informacjami na temat działalności Galerii w siedzibie Departamentu Kultury, Promocji i Sportu - Referacie Kultury Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 8, w godz. 8.00 - 15.00, tel. 85 869 63 64 lub 509 200 550, kultura@um.bialystok.pl. Informacje mogą być także przekazywane pocztą elektroniczną.
V. Miejsce i termin składania dokumentów
Kandydaci przystępujący do konkursu winni dostarczyć swoje oferty wraz z wymaganymi dokumentami w zamkniętej kopercie z podanym imieniem i nazwiskiem oraz danymi kontaktowymi, z dopiskiem: "Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Galerii Arsenał w Białymstoku - NIE OTWIERAĆ", na adres: Departament Kultury, Promocji i Sportu Kultury Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 8, 15-950 Białystok (sekretariat, pok. 205), w terminie od dnia ukazania się ogłoszenia o konkursie do 30 września 2019 r.
W przypadku dostarczenia ofert za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Oferty, które wpłyną na podany adres w innym niż wskazany terminie, nie będą rozpatrywane.
VI. Przewidywany termin rozpatrzenia złożonych ofert ustala się do dnia 31 października 2019 r. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Białegostoku. O zakwalifikowaniu do konkursu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
VII. Informacje pozostałe
1. Informacje o prowadzonym postępowaniu konkursowym, w tym Komisji konkursowej, będą zamieszczane na stronie internetowej www.bialystok.pl.
2. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora odbywa się przy uwzględnieniu przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.
3. Objęcie stanowiska dyrektora Galerii Arsenał, na okres pięciu lat, nastąpi od 1 stycznia 2020 roku.
4. Informacji o konkursie udziela Departament Kultury, Promocji i Sportu - Referat Kultury Urzędu Miejskiego w Białymstoku, tel. (85) 869 6364, 509 200 550.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie BIP organizatora w zakładce w: Postępowania/Nabór do jednostek organizacyjnych miasta oraz jest dostępna w Departamencie Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku.
33940208
drukuj ogłoszenie