Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Mickiewicza w Białymstoku

podlaskie, Białystok

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33940216
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU

SzczegółyOGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Mickiewicza w Białymstoku
(w rejonie ulic Elizy Orzeszkowej i Marii Konopnickiej)
Na podstawie art.17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zmianami) i uchwały Nr XXXVI/580/17 Rady Miasta Białystok z dnia 29 maja 2017 r. oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zmianami), w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Mickiewicza w Białymstoku (w rejonie ulic Elizy Orzeszkowej i Marii Konopnickiej), obejmujący obszar ograniczony ulicami: Elektryczną, Mickiewicza, Augustowską, granicami działek o numerach geod.: 2197/4, 2197/6, 2130/4, 2130/2 i 2130/1, ulicą Świętojańską oraz granicami działek numer geod.: 1780/5, 1780/16 i 1780/2.
Ww. projekt i prognoza oddziaływania na środowisko będą wyłożone w terminie od 23 sierpnia do 12 września 2019 r. w siedzibie Departamentu Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. dr I. Białówny 11, pokój 211 (II piętro) w godzinach pracy Urzędu oraz dostępne na stronach internetowych: www.bip.bialystok.pl(AKTUALNOŚCI) oraz www.bialystok.pl(DLA MIESZKAŃCÓW lub DLA BIZNESU/ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE).
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2019 r. o godz. 12oo w siedzibie Departamentu Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. dr I. Białówny 11, w pokoju nr 204 (II piętro).
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku (...), można wnosić uwagi dotyczące ustaleń przyjętych w projekcie planu miejscowego i prognozie oddziaływania na środowisko.
Uwagi należy kierować do Prezydenta Miasta Białegostoku z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 września 2019 r., w formie:
pisemnej (adres: Departament Urbanistyki, Urząd Miejski w Białymstoku, ul. dr I. Białówny 11, 15-437 Białystok lub Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok),
ustnej - do protokołu (w siedzibie Departamentu Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. dr I. Białówny 11, w pokoju nr 211),
drogą elektroniczną (adres: du@um.bialystok.pl).
Wniesione uwagi zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Białegostoku w terminie nie dłuższym niż 21 dni od upływu terminu ich składania.
Zastępca Prezydenta Miasta
Zbigniew Nikitorowicz
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: Dane osobowe nie będą ujawniane odbiorcom innym, niż uprawnieni na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym dane zostały powierzone do przetwarzania. Dane będą przetwarzane przez okres 50 lat. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do własnych danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informacje o źródle pochodzenia danych osobowych przysługują Pani/Panu w zakresie, w jakim nie ma to wpływu na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano. Podanie danych adresowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, a ich niepodanie uniemożliwi rozpatrzenie uwag. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony danych: e-mail: bbi@um.bialystok.pl.
33940216
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: