Ogłoszenie

Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu publiccznego zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasto Gorlice Plan Nr 2

małopolskie, Nowy sącz

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33940513
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
20-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
---
Ulica
----
Osoba kontaktowa
MIASTO GORLICE

SzczegółyOGŁOSZENIE
o wyłożeniu do wglądu publicznego zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Gorlice Plan nr 2"
Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2018 roku poz. 1945 z późn. zmianami), art. 39 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity tekst Dz. U. z 2018 roku poz. 2081 z późn. zmianami) oraz Uchwał Rady Miasta Gorlice nr 53/IV/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku i nr 100/VII/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 roku,
zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wyglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Gorlice - Plan nr 2", działka nr 1398/10, część działek nr 1399/11, 1398/13, 1398/14, 1399/23
przy ul. Tadeusza Kościuszki
w dniach od 27 sierpnia 2019 roku do 24 września 2019 roku w siedzibie Urzędu Miasta w Gorlicach, pokój 109, w godz. od 8.00 do 15.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17 września 2019 roku o godz. 10.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi i wnioski można wnosić do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski można składać w sposób elektroniczny.
Uwagi i wnioski należy składać do Burmistrza Miasta Gorlice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 października 2019 roku.
Burmistrz Miasta Gorlice
33940513
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: