Ogłoszenie

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego części osiedli Jaroszówka i Wygoda w Białymstoku

podlaskie, Białystok

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33941326
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
21-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU

SzczegółyBiałystok, 16 sierpnia 2019 r.
URB-I.6721.6.18.2018
OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedli Jaroszówka i Wygoda w Białymstoku
(północno-wschodnie tereny rozwojowe)
Na podstawie art.17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zmianami) i uchwały Nr LIV/818/18 Rady Miasta Białystok z dnia 24 września 2018 r. oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zmianami), w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedli Jaroszówka i Wygoda w Białymstoku (północno-wschodnie tereny rozwojowe), obejmującej tereny oznaczone symbolami 2.44ZD,U,ZP i 2.42U,ZP położone w rejonie ul. 42 Pułku Piechoty, 1.37U,ZP w rejonie ulicy Wiślanej oraz drogi publiczne oznaczone symbolami 1KD-Z(G), 2KD-Z i 3KD-Z.
Zmiana planu polega głównie na obniżeniu kategorii dróg publicznych oraz zmianie zasad zagospodarowania na terenach 2.44ZD,U,ZP; 2.42U,ZP i 1.37U,ZP.
Ww. projekt i prognoza oddziaływania na środowisko będą wyłożone w terminie od 29 sierpnia do 18 września 2019 r. w siedzibie Departamentu Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. dr I. Białówny 11, pokój 216 (II piętro) w godzinach pracy Urzędu oraz dostępne na stronach internetowych: www.bip.bialystok.pl(AKTUALNOŚCI) oraz www.bialystok.pl(DLA MIESZKAŃCÓW lub DLA BIZNESU/ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE).
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu 11 września 2019 r. o godz. 10oo w siedzibie Departamentu Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. dr I. Białówny 11, w pokoju nr 204 (II piętro).
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku (...), można wnosić uwagi dotyczące ustaleń przyjętych w projekcie zmiany planu miejscowego i prognozie oddziaływania na środowisko.
Uwagi należy kierować do Prezydenta Miasta Białegostoku z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02 października 2019 r., w formie:
pisemnej (adres: Departament Urbanistyki, Urząd Miejski w Białymstoku, ul. dr I. Białówny 11, 15-437 Białystok lub Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok),
ustnej - do protokołu (w siedzibie Departamentu Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. dr I. Białówny 11, w pokoju nr 216),
drogą elektroniczną (adres: du@um.bialystok.pl).
Wniesione uwagi zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Białegostoku w terminie nie dłuższym niż 21 dni od upływu terminu ich składania.
Zastępca Prezydenta Miasta
Rafał Rudnicki
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: Dane osobowe nie będą ujawniane odbiorcom innym, niż uprawnieni na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym dane zostały powierzone do przetwarzania. Dane będą przetwarzane przez okres 50 lat. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do własnych danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informacje o źródle pochodzenia danych osobowych przysługują Pani/Panu w zakresie, w jakim nie ma to wpływu na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano. Podanie danych adresowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, a ich niepodanie uniemożliwi rozpatrzenie uwag. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony danych: e-mail: bbi@um.bialystok.pl.
33941326
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: