Ogłoszenie

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmiec

małopolskie, Chełmiec

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33942409
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
33-395 Chełmiec
Ulica
Papieska 2
Osoba kontaktowa
Gmina Chełmiec

SzczegółyChełmiec, 23.08.2019 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmiec
Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wgląduprojektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmiec wraz prognozą oddziaływania na środowisko, wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w dniach od 2.09.2019 r. do 24.09.2019 r. w siedzibie Urzędu GminyChełmiec, ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec,w pokoju nr 14 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu16.09.2019 r.w siedzibie Urzędu Gminy Chełmiec, ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec, w pokoju nr 14
o godz.12:00.
Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Chełmiec na adres Urzędu Gminy Chełmiec, ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.10.2019 r.
Zgodnie z art. 40 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Chełmiec, ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec, ustnie do protokołu, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: gmina@chelmiec.pl, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.10.2019 r.
Wójt Gminy Chełmiec
33942409
drukuj ogłoszenie