Ogłoszenie

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: Budowa drogi gminnej we wsi Łążyn

kujawsko-pomorskie, ---

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33943794
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
---
Ulica
---

Szczegóły..................................................................................................................
OBWIESZCZENIE STAROSTY TORUŃSKIEGO
z dnia 26 sierpnia 2019 r.
o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2018 r. poz.2096 z późn. zm.)
Zawiadamiam,
że dnia 26 sierpnia 2019 r. została wydana decyzja znak: AB.6740.9.138.2019.BP o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa drogi gminnej we wsi Łążyn, gm. Zławieś Wielka", obejmującej działki o numerach ewidencyjnych: 341/6, 548, 348/6 , 341/4 i 345/2 Obręb 0007 Łążyn, jednostka ewidencyjna 041509_2 Zławieś Wielka, z wniosku Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 07.06.2019 r., l. dz. 15569.
Informuję, że strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Toruniu, Wydział Architektury i Budownictwa, ul. Towarowa 4-6, (tel. 66 289 39) w godzinach pracy Urzędu.
Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem Starosty Toruńskiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 z późn. zm.) i z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w Starostwie Powiatowym w Toruniu oraz w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi tj. Urzędzie Gminy Zławieś Wielka i w urzędowych publikatorach teleinformatycznych - Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów, a także w prasie lokalnej.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania stronom przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania. Z dniem doręczenia Staroście Toruńskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Ponadto jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania niniejsza decyzja podlega wykonaniu przed terminem do wniesienia odwołania.
..................................................................................................................
33943794
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: