Ogłoszenie

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Golice i Lisów, gmina Słubice

lubuskie, Słubice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33945752
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
04-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
69-100 Słubice
Ulica
Akademicka 1
Osoba kontaktowa
URZĄD MIEJSKI W SŁUBICACH

SzczegółyOGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowościach Golice i Lisów, gmina Słubice oraz do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
dla ww. projektu planu miejscowego.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz na podstawie art. 39, w związku z art. 46 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Słubicach uchwały nr VIII/60/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowościach Golice i Lisów, gmina Słubice (http://bip.slubice.pl/?a=13058).
Zawiadamiam również o przystąpieniu do przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. projektu planu miejscowego.
Wobec powyższego zainteresowani mogą składać wnioski w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Wnioski należy wnieść na piśmie w w/w wyznaczonym terminie. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
Wnioski należy składać na adres: Urząd Miejski w Słubicach, ul. Akademicka 1, 69-100 Słubice lub na platformie ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal(adres elektronicznej szkrzynki podawczej: /UrzadSlubice/SkrytkaESP)
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków będzie Burmistrz Słubic.
Informuję również, że w siedzibie urzędu istnieje możliwość zapoznania się z materiałem w godzinach przyjmowania interesantów, w pok. 229 lub pod nr tel. 95-737 20 59.
Załącznik nr 1:
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L Nr 119, s.1) informuje się, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Słubice, ul. Akademicka 1, 69-100 Słubice, telefon kontaktowy: 95 737 20 00.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych kontaktować się można z Inspektorem Ochrony Danych, pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pllub pisemnie na adres Administratora.
3. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu sporządzenia projektu planu miejscowego z uwzględnieniem złożonych przez Państwa wniosków/ uwag do planu, stosownie do art. 17 pkt. 1 i 4, w związku z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz § 12 pkt 4 w związku z załącznikiem nr 2 i 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r., Nr 164, poz. 1587), tj. w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z art. 17a Ustawy.
4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
5. Konsekwencją niepodania przedmiotowych danych jest pozostawienie wniosków/ uwag bez rozpatrzenia.
6. Odbiorcą danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
7. Wniesione dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych - jako dokumenty kategorii kategorii "A"(oznaczającej dokumenty przechowywane wieczyście), tj. teczki spraw zakończonych zostaną przekazane do siedziby archiwum zakładowego na okres 25 lat, a następnie do Archiwum Państwowego, gdzie będą przechowywane wieczyście.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
9. Podane dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Lichtenstein i Islandię).
10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
33945752
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: