Ogłoszenie

Sąd Okręgowy w Gadańsku zawiadamia, że pierwsza rozprawa w sprawie o sygn. akt XIV K 97/19 odbędzie się w dniu 20 września 2019r. o godz. 9.00 w sali numer 129

pomorskie, Gdańsk

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33946002
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
80-803 Gdańsk
Ulica
Nowe Ogrody 30/34
Osoba kontaktowa
SĄD OKRĘGOWY W GDAŃSKU XIV WYDZIAŁ KARNY

SzczegółySąd Okręgowy w Gdańsku XIV Wydział Karny zawiadamia wszystkie osoby pokrzywdzone, że pierwsza rozprawa w sprawie o sygn. akt XIV K 97/19 dotycząca Małgorzaty Jadwigi Kasprzak, Ady Prokopczuk, Aleksandry Zatoń, oskarżonych o przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k., odbędzie się w dniu 20 września 2019r. o godz. 9.00 w sali numer 129 w tutejszym Sądzie przy ul. Nowe Ogrody 30/34.
Kolejne terminy wyznaczone:
08 października 2019r. o godzinie 9:15 w sali 129 22 października 2019r. o godzinie 09:15 w sali 129
POUCZENIE:
Pokrzywdzony może do rozpoczęcia przewodu sądowego oświadczyć, że będzie działał obok oskarżyciela publicznego jako oskarżyciel posiłkowy. Niestawiennictwo prawidłowo powiadomionego oskarżyciela posiłkowego (pokrzywdzonego) nie tamuje toku sprawy. Oskarżyciel posiłkowy, który spełnia określone wymagania, może korzystać z pomocy pełnomocnika, którym może być adwokat. Oskarżyciel posiłkowy ma obowiązek powiadomienia sądu o zmianie
miejsca zamieszkania oraz podania adresu dla doręczeń w czasie pobytu za granicą. W razie uchybienia tym obowiązkom zawiadomienie wysłane pod dotychczasowy adres uważa się za doręczone.
Pokrzywdzony może aż do rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej wytoczyć przeciw oskarżonemu powództwo cywilne w celu dochodzenia w postępowaniu karnym roszczeń majątkowych wynikających bezpośrednio z popełnienia przestępstwa.
Do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej oskarżony, któremu zarzucono występek, może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie kary lub środka karnego bez przeprowadzania postępowania dowodowego. Sąd może uwzględnić wniosek oskarżonego o wydanie wyroku skazującego, gdy okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości i cele postępowania zostaną osiągnięte mimo nie przeprowadzenia rozprawy w całości. Uwzględnienie takiego wniosku jest możliwe jedynie wówczas, gdy nie sprzeciwiają się temu prokurator, a także pokrzywdzony należycie powiadomiony o terminie rozprawy oraz pouczony o możliwości zgłoszenia przez oskarżonego tego wniosku.".
33946002
drukuj ogłoszenie