Ogłoszenie

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Wydził I Cywilny ogłasza, że Sąd zezwolił Prezydentowi Miasta Krakowa na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat kwoty 41.807 zł .

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33946207
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie 7
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-NOWEJ HUTY WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Wydział I Cywilny ogłasza, że postanowieniem z 21 czerwca 2019 roku wydanym w sprawie o sygn. akt: I Ns 729/18/N tut. Sąd zezwolił wnioskodawcy Skarbowi Państwa - Prezydentowi Miasta Krakowa na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat kwoty 41.807,00 zł (czterdzieści jeden tysięcy osiemset siedem złotych) tytułem odszkodowania za niezabudowaną nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczoną działką nr 328/1 obr. 22 jedn. ewidencyjna Kraków-Nowa Huta, której prawo własności z mocy prawa przeszło na rzecz Skarbu Państwa w związku z decyzją znak WI.IX.7820.1.2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. rozbudowa ulicy Igołomskiej, a wysokość należnego odszkodowania została ustalona w oparciu o decyzję nr WS-II.7570.3.273.2015.KD Wojewody Małopolskiego o ustaleniu odszkodowania, z tym zastrzeżeniem, że wypłata wyżej wymienionej kwoty z depozytu sądowego ma nastąpić na rzecz następców prawnych zmarłego Władysława Bąka.
Jednocześnie Sąd wzywa następców prawnych Władysława Bąka do odbioru depozytu.
33946207
drukuj ogłoszenie