Ogłoszenie

Ogłoszenenie o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bodzanów

łódzkie, Bodzanów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33946597
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
06-09-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
----
Osoba kontaktowa
GMINA BODZANÓW Z/S

SzczegółyOGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bodzanów
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Bodzanów uchwały Nr 62/XI/2015 z dnia 29 czerwca
2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bodzanów.
Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bodzanów.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko i postępowania w jej sprawie.
Wnioski należy składać:
w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Bodzanów, ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów,
ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Bodzanów,
za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres email: a.jakubowska@bodzanow.pl
w terminie do dnia 30.09.2019 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym w kwestii rozpatrzenia złożonych wniosków jest Wójt Gminy Bodzanów.
Klauzula informacyjna
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb sporządzenia planu, ponadto:
"Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bodzanów"
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Bodzanów ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów;
2) inspektorem ochrony danych jest Paulina Janowska ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów tel. /24/ 260 70 06 wew. 135, e-mail p.janowska@bodzanow.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków ustawowych Gminy Bodzanów związanych z przyjmowaniem wniosków dotyczących studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bodzanów oraz prognozy oddziaływania na środowisko wnoszonych do Urzędu Gminy Bodzanów oraz prowadzeniem postępowań administracyjnych w tym zakresie, wynikających z przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
4) podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
- ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
5) dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana i będą udostępniane innym odbiorcom - Firma VIVERE Łukasz Nitecki, ul. Sanicka 145, 97-500 Radomsko w związku z podpisana umową dotyczącą opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bodzanów;
6) okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisami rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
9) podanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania; w przypadku niepodania danych osobowych niemożliwe będzie wszczęcie postępowania administracyjnego w zakresie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz prognozy oddziaływania na środowisko;
10) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
33946597
drukuj ogłoszenie