Ogłoszenie

Prezydent Miasta Lubina informuje o przystąpieniu do opracowywania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Lubin na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2024-2027.

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33948136
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-09-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
Al. Armii Krajowej 45
Osoba kontaktowa
PROGEO SP. Z O.O.

SzczegółyO B W I E S Z C Z E N I E
P R E Z Y D E N T A M I A S T A L U B I N A
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 1396 z późn. zm.), w związku z art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r. poz. 2081 z późn zm.), Prezydent Miasta Lubina informuje o przystąpieniu do opracowywania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Lubin na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2024-2027.
Projekt programu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został wyłożony do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie przy ul. Kilińskiego 10, 59-300 Lubin, pokój nr 200, w godzinach od 8:00 do 15:00, oraz umieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubinie w folderze Plany i programy (www.bip.um-lubin.dolnyslask.pl).
Uwagi i wnioski do programu można składać w terminie 21 dni od dnia 12 września 2019 r., w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: udrabik@um.lubin.pl.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Lubina. Uwagi i wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpoznania.
33948136
drukuj ogłoszenie