Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Starosta Warszawski Zachodni informuje o wyłożonym do wglądu projekcie operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków sprządzony w ramach modernicacji

mazowieckie, Ożarów mazowiecki

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33950235
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
19-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Poznańska 129/133
Osoba kontaktowa
POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

SzczegółySTAROSTA WARSZAWSKI ZACHODNI
WG.PA.6620.2.1.2019.AS
INFORMACJA STAROSTY WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
Na podstawie art. 24a ust. 4 i 5 ustawy z 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.) informuję, że w terminie od dnia 3 października do dnia 23 października 2019 roku w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 133 - budynek B (Geodezja), I piętro, pokój nr 110, w godzinach: poniedziałek 9.30-17.00, wtorek-piątek 8.30-16.00 zostanie wyłożony do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków sporządzony w ramach modernizacji, dotyczący granic obrębów ewidencyjnych, granic działek ewidencyjnych, użytków gruntowych (w tym weryfikację ich aktualności i oznaczeń), klasyfikacji gleboznawczej zmienionych użytków gruntowych podlegających gleboznawczej klasyfikacji oraz użytków dotychczas nieobjętych klasyfikacją, które jej podlegają, aktualizacji danych dotyczących budynków, a także praw do nieruchomości i podmiotów ujawnionych w ewidencji, na obszarze obrębów ewidencyjnych: Latchorzew (0016), Blizne Jasińskiego (0002) i Blizne Łaszczyńskiego (0003), położonych w jednostce ewidencyjnej gmina Stare Babice (143207_2), w powiecie warszawskim zachodnim, województwo mazowieckie.
Projekt operatu opisowo-kartograficznego opracowano na podstawie przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 393).
Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w operacie opisowo- kartograficznym, w podanym terminie jego wyłożenia ma możliwość zapoznania się z danymi ewidencyjnymi w projekcie i zgłoszenia uwag do tych danych.
Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszej informacji nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków.
Informuję o konieczności przedstawienia dokumentu potwierdzającego tożsamość osób dokonujących wglądu. W imieniu osób zainteresowanych mogą występować inne osoby na podstawie udzielonego im pełnomocnictwa.
Niniejsza informacja podlega w okresie od dnia 19 września do dnia 2 października podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i zamieszczenie na stronach internetowych Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133 i Urzędu Gminy Stare Babice w Starych Babicach przy ul. Rynek 32, a także ogłoszeniu w dzienniku "Gazeta Wyborcza".
Informację w sprawie wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków można uzyskać w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 133 (budynek B) oraz pod numerem telefonu 22 733 73 40 (sekretariat).
33950235
drukuj ogłoszenie