Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Obwieszczenie Starosty Kielckeigo w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

świętokrzyskie, Kielce

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33950667
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
18-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
25-211 Kielce
Ulica
Wrzosowa
Osoba kontaktowa
STAROSTWO POWIATOWE W KIELCACH

SzczegółyZnak: B-II.672.2.2019 Kielce dnia 17.09.2019r.
OBWIESZCZENIE STAROSTY KIELECKIEGO
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.)
zawiadamiam
że w dniu 16.09.2019r. na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach działającego z upoważnienia Zarządu Powiatu Kieleckiego została wydana decyzja NR 4 / 2019 znak: jw. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.
"Budowie ścieżek rowerowych na terenie gminy Sitkówka - Nowiny w systemie zaprojektuj - wybuduj - ścieżka rowerowa wzdłuż drogi powiatowej nr 0278T - ul. Szewska"
Zawiadamia się, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości - zgodnie z art. 12 ust. 1 w/w ustawy - oraz zatwierdzającą projekt budowlany.
Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości w liniach rozgraniczających inwestycję:
obręb 0005 - Zagrody gm. Sitkówka - Nowiny dz. nr ewid.: 255, 238/26 (238/47, 238/48), 226/78 (226/103, 226/104, 226/105), 234/8 (234/9, 234/10), 235/5 (235/10, 235/11), 235/9 (235/12, 235/13), 236/4 (236/17, 236/18), 236/15 (236/19, 236/20), 236/16 (236/21, 236/22), 238/1 (238/29, 238/30), 238/2 (238/31, 238/32), 238/3 (238/33, 238/34), 238/4 (238/35, 238/36), 238/5 (238/37, 238/38), 238/6 (238/39, 238/40), 238/7 (238/41, 238/42), 238/8 (238/43, 238/44), 238/11 (238/45, 238/46), 246/2 (246/45, 246/46), 246/3 (246/47, 246/48), 247/2 (247/28, 247/29), 253/2 (253/3, 253/4), 519/5 (519/7, 519/8), 519/6 (519/9, 519/10).
Ponadto decyzja obejmuje nieruchomości poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, z których korzystanie będzie ograniczone na czas budowy zjazdów oraz budowy/przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu: obręb 005 - Zagrody gm. Sitkówka - Nowiny dz. nr ewid.: 249/27, 249/2, 249/4, 249/3, 249/6, 249/10, 248/4, 248/25, 247/5, 246/30, 246/37, 245/20, 243/1, 243/3, 226/62, 238/1 (238/29, 238/30), 236/4 (236/17, 236/18), 236/15 (236/19, 236/20), 236/16 (236/21, 236/22), 235/9 (235/12, 235/13), 519/6 (519/9, 519/10), 519/5 (519/7, 519/8), 234/8 (234/9, 234/10), 247/2 (247/28, 247/29), 246/3 (246/47, 246/48), 246/2 (246/45, 246/46), 238/26 (238/47, 238/48), 253/2 (253/3, 253/4), 235/5 (235/10, 235/11).
Wyjaśnia się, że w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi - przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, w nawiasie numery działek po podziale. Ponadto numery działek, które objęte zostały liniami rozgraniczającymi teren inwestycji zaznaczono pogrubioną czcionką, natomiast działka, z której korzystanie będzie ograniczone na czas przebudowy innej drogi publicznej została podkreślona.
Niniejszej decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, który zobowiązuje do niezwłocznego wydania nieruchomości, uprawnia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach działającego w imieniu Zarządu Powiatu Kieleckiego, do faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie, rozpoczęcia robót budowlanych oraz do wydania przez właściwy organ dziennika budowy.
Wyróżnione (pogrubione) nieruchomości stają się własnością Powiatu Kieleckiego z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna - zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z wyjątkiem nieruchomości, które stanowią już własność Powiatu Kieleckiego.
Zgodnie z art. 18 ust. 1e w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydani decyzji wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.
Wszystkie strony postępowania zawiadamia się, że z decyzją dotyczącą przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Wydziale Budownictwa, Starostwa Powiatowego w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce pokój nr 8 (poziom 0) w terminie 14 dni od publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
Zapoznanie z decyzją nie jest obowiązkowe.
Jednocześnie wyjaśniam, że w myśl art. 49 Kpa po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia obwieszczenia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zawiadomienie o wydaniu decyzji uważa się za doręczone. W terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia stronom służy prawo wniesienia odwołania od decyzji do Wojewody Świętokrzyskiego za pośrednictwem Starosty Kieleckiego.
Starosta Kielecki
33950667
drukuj ogłoszenie