Ogłoszenie

Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe " Klonowica " Sp. z o.o. zaprasza uprawnione przedmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 i 2020 r.

zachodniopomorskie, Szczecin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33950774
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
24-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
71-241 Szczecin
Ulica
Klonowica 3C
Osoba kontaktowa
SZCZECIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO AUTOBUSOWE KLONOWICA SP. Z O.O.

Szczegóły
RADA NADZORCZA SPÓŁKI
Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe "Klonowica" Sp. z o.o.
zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie
sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r. i 2020 r. oraz sporządzenia
elektronicznych sprawozdań z badania sprawozdania finansowego za dany rok

TERMIN REALIZACJI ZA ROK 2019: DO 13.03.2020 r.
TERMIN REALIZACJI ZA ROK 2020: DO 12.03.2021 r.
Oferta powinna zawierać:
1. Informacje o firmie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie na listę firm audytorskich oraz informację o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów i ich wpisie do rejestru biegłych rewidentów.
2. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
3. Dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oferenta.
4. Informację o doświadczeniu w badaniu sprawozdań finansowych ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia w branży przedsiębiorstw transportowych, w tym przede wszystkim w badaniu spółek komunalnych realizujących zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego.
5. Proponowaną łączną cenę brutto (netto + Vat) za przeprowadzone badanie sprawozdania finansowego za rok 2019 oraz 2020 oraz sporządzenie sprawozdania z badań sprawozdania finansowego.
6. Oświadczenie o gotowości do udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników, których przedmiotem będzie ocena sprawozdania finansowego.
Oferty należy przesyłać lub składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem "Oferta na badanie sprawozdania finansowego spółki za 2019 i 2020 rok" na adres: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe "Klonowica"
Sp. z o.o. ul. Klonowica 3c, 71-241 Szczecin.
TERMIN PRZYJMOWANIA OFERT UPŁYWA DNIA 18 października 2019 r. GODZ 14:30 LICZY SIĘ DATA WPŁYWU OFERTY.
Otwarcie ofert złożonych na badanie sprawozdania finansowego spółki za rok 2019 i 2020 r. nastąpi na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 21 października 2019r. godz. 12:00
Dodatkowych informacji udziela Główny Księgowy pod nr 91 432 84 11.
33950774
drukuj ogłoszenie