Ogłoszenie

Kanclerz Politechniki Warszawskiej zaprasza do negocjacji w sprawie zawarcia umowy dzierżawy części budynku " Sezam " usytuowanego przy ul. Górnośląskiej 14

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33953667
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
27-09-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
00-661 Warszawa
Ulica
Pl. Politechniki 1
Osoba kontaktowa
POLITECHNIKA WARSZAWSKA

SzczegółyKanclerz Politechniki Warszawskiej
zaprasza do negocjacji w sprawie zawarcia umowy dzierżawy części budynku "Sezam",
usytuowanego w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 14.
Przedmiotem dzierżawy będzie 4 214,44 m? (dalej: Powierzchnia Dzierżawy) stanowiące część powierzchni budynku "Sezam", usytuowanego w Warszawie, przy ul. Górnośląskiej 14. Budynek "Sezam" posiada zabudowę pięciokondygnacyjną, podpiwniczoną, wpisany do rejestru zabytków, wykorzystywany jako dom studencki. Budynek usytuowany jest na działce o nr ew. 98 z obrębu 5-06-05, KW WA4M/00172904/8.
Podmioty zainteresowane złożeniem odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji (dalej: Potencjalni Dzierżawcy) w terminie ustalonym indywidualnie z zarządcą obiektu pod tel. 22 234 67 72 czynnym od pon. do piąt., w godz. 8-16, mogą dokonać oględzin Przedmiotu Dzierżawy oraz mieć wgląd do dokumentów technicznych budynku.
Przedmiotem negocjacji z Potencjalnymi Dzierżawcami będą postanowienia umowy dzierżawy, w szczególności zaś stawka czynszu najmu za m2, czas trwania dzierżawy, nakłady na dzierżawioną powierzchnię.
Odpowiedź na zaproszenie do negocjacji musi zawierać:
1. imię, nazwisko, adres zgłaszającego albo nazwę firmy, adres siedziby, NIP;
2. dane osób uprawnionych do prowadzenia negocjacji;
3. proponowaną stawkę czynszu za wynajem jednego m? oraz proponowaną Powierzchnię Dzierżawy w m? , przewidywany okres dzierżawy.
4. opis planowanej działalności gospodarczej w przedmiocie dzierżawy;
5. pozostałe istotne informacje, które zdaniem Potencjalnego Dzierżawcy, PW może uznać za istotne podczas oceny odpowiedzi;
6. oświadczenie o niezaleganiu z opłaceniem podatków lub aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że zgłaszający nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności;
7. oświadczenie zgłaszającego o niezaleganiu płacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS potwierdzające ten fakt, lub że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności;
8. w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej - kopię dokumentów: KRS, NIP, REGON, odpis z CiDG;
9. w przypadku zgłaszania odpowiedzi przez pełnomocnika - załączenie pełnomocnictwa podpisanego przez upoważnione osoby.
Odpowiedź na zaproszenie do negocjacji należy dostarczyć w zamkniętej kopercie
na adres ul. Noakowskiego 18/20 pok. 106, I p. kl. A, 00-661 Warszawa,
do dnia 16.10.2019r., do godz. 16:00, z dopiskiem na kopercie:
"Odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji w sprawie zawarcia umowy dzierżawy budynku Sezam".
Kanclerz PW zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych informacji i wyjaśnień od Potencjalnych Dzierżawców, którzy złożą odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji. Kanclerz PW dokona oceny złożonych odpowiedzi Potencjalnych Dzierżawców. Potencjalni Dzierżawcy (jeden lub kilku), których odpowiedzi zostaną przez PW uznane za najbardziej korzystne zostaną poinformowani o dopuszczeniu do prowadzenia negocjacji, których celem będzie uzgodnienie wszystkich istotnych warunków koniecznych do zawarcia umowy oraz dodatkowych propozycji uczestników negocjacji.
PW zastrzega sobie w szczególności prawo do:
1. odrzucenia niekompletnej lub niespełniającej wymogów formalnych odpowiedzi Potencjalnego Dzierżawcy,
2. przedłużenia terminu składania odpowiedzi Potencjalnych Dzierżawców, terminu poinformowania o rozpatrzeniu tych odpowiedzi, terminu, w którym można zapoznać się z dokumentami, dotyczącymi przedmiotu dzierżawy oraz dokonać wizji lokalnej,
3. wyboru jednego lub kilku Potencjalnych Dzierżawców, z którymi podejmie negocjacje,
4. odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyny,
5. innej zmiany lub uzupełnienia warunków postępowania.
PW nie ponosi i nie zwraca żadnych kosztów poniesionych przez Potencjalnych Dzierżawców w związku ze złożeniem odpowiedzi Potencjalnych Dzierżawców, uczestnictwem w negocjacjach i zawarciem umowy dzierżawy.
33953667
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: