Ogłoszenie

Starosta Kutnowski informuje, że w dniach od 21 października do 12 listopada 2019r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kutnie odbędzie się wyłożenie projektów operatów opisowo - kartograficznych kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków w gminie Bedlno

łódzkie, Kutno

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33953497
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
04-10-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
STAROSTWO POWIATOWE W KUTNIE

SzczegółySTAROSTA KUTNOWSKI
GK.I.6620.6.1.2019
zgodnie z art. 24a ust. 4,5,6,7 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne
i kartograficzne (tekst jednolity - Dz.U.2019.725 ze zmianami)
informuje,
że w dniach od 21 października do 12 listopada 2019 r. (15 dni roboczych) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kutnie - Wydział Geodezji i Kartografii ul. Królowej Jadwigi 7 (pokój nr 9) w godzinach 9?? - 15?? odbędzie się wyłożenie projektów operatów opisowo - kartograficznych kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów
i budynków polegającej na aktualizacji ewidencji gruntów oraz założeniu ewidencji budynków i lokali w gminie Bedlno w obrębach: Dębowa Góra, Głuchów, Wewiórz oraz Żeronice.
Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ewidencyjne, ujawnione w projektach operatów opisowo - kartograficznych, może:
W okresie wyłożenia projektów do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych
i uzyskać niezbędne wyjaśnienia. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z kompleksową modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz z założeniem ewidencji budynków i lokali ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.
Po upływie terminu wyłożenia oraz rozpatrzenia uwag, projekty operatów opisowo - kartograficznych zgodnie z art. 24a ust. 8 w/w ustawy, stają
się operatami ewidencji gruntów i budynków. Informacja w tym zakresie zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
W terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego informacji, o której mowa wyżej, można zgłaszać zarzuty do danych zawartych w projekcie.
Zgodnie z art. 24a ust. 10, 11, 12 w/w ustawy o uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów rozstrzygnie Starosta Kutnowski w drodze decyzji. Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania, w stosunku do gruntów, budynków
i lokali, których dotyczą zarzuty, dane ujawnione w operatach opisowo - kartograficznych nie są wiążące. Zarzuty zgłoszone po tym terminie traktuje
się jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.
Kutno, dnia 24 września 2019 r.
33953497
drukuj ogłoszenie