Ogłoszenie

WÓJT GMINY BARCIANY ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Barcianach z siedzibą przy ul. Tadeusza ...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
157264
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
30-09-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


WÓJT GMINY BARCIANY
ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury
w Barcianach z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki nr 2, 11 - 410 Barciany

 

Kandydat ubiegający się o stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Barcianach powinien spełniać poniższe wymagania:


Wymagania niezbędne:


-obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów między- narodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do pojęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

-wykształcenie wyższe, preferowane o kierunku artystycznym lub kulturalno - oświatowym, połączone lub uzupełnione o ekonomiczne, menadżerskie lub zarządzanie;

-preferowane doświadczenie na stanowisku kierowniczym w instytucjach kultury;

-znajomość przepisów prawnych dotyczących organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, samorządu gminnego, finansów publicznych, prawa zamówień publicznych, prawa pracy oraz przepisów w zakresie działania jednostki kultury;

-pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;

-nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

-brak zakazu pełnienia funkcji kierowniczych związanych z  dysponowa-
niem środkami publicznymi, o których mowa w ustawie o  odpowie-
dzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym.


Wymagania dodatkowe:


-umiejętności organizatorskie, zarządzania zasobami ludzkimi oraz gospodarką finansową jednostki;

-zdolności logistyczno - artystyczne, znajomość problematyki instytucji kultury oraz znajomość specyfiki społeczności lokalnej;
dyspozycyjność i kreatywność oraz wysoka kultura osobista;

-doświadczenie w pracy z grupami młodzieżowymi, artystycznymi, itp.;

-umiejętność sprawnego, samodzielnego pozyskiwania informacji niezbędnych do funkcjonowania kierowanej jednostki;

-umiejętność pracy w zespole oraz pracy pod presją czasu;
-posiadanie wizji prowadzenia ośrodka kultury, którym ma w przyszłości zarządzać,
łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi oraz umiejętność skutecznego radzenia sobie ze stresem;

-terminowość, rzetelność i sumienność w prowadzeniu spraw organizatorskich;

-doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych, w tym we współ- pracy z organizacjami pozarządowymi na realizację projektów z dziedziny k
kultury;

-prawo jazdy kat. B.


Informacja o warunkach pracy:


-miejsce i charakter pracy: charakter pracy kulturalno - oświatowy, praca w   budynku Gminnego Ośrodka Kultury ul. Tadeusza Kościuszki nr 2 11 - 410 Barciany oraz w  terenie, praca przy monitorze ekranowym, system pracy jednozmianowy, budynek w części dostosowany do osób niepełno- sprawnych;

-stanowisko pracy związane z przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz praca w terenie, bezpośredni kontakt z klientami.


Wymagane dokumenty:

-życiorys (CV);

-list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do konkursu;

-kwestionariusz osobowy wg wzoru dostępnego w załączniku do ogłoszenia internetowego w BIP;

-oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - klauzula RODO wg wzoru dostępnego w załączniku do ogłoszenia internetowego w BIP;

-dokumenty potwierdzające wymagania w zakresie wykształcenia (dyplomy, świadectwa, certyfikaty, itp.);

-dokumenty potwierdzające wymagania w zakresie stażu pracy (świadectwa pracy oraz inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie);

-oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;

-oświadczenie o niekaralności w zakresie pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

-oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

-zaświadczenie od lekarza medycyny pracy dopuszczające do zatrudnienia na stanowisku kierowniczym;
opracowany program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Gminnego Ośrodka Kultury w Barcianach z  uwzględnieniem gospodarki finansowej jednostki oraz współpracy ze  środowiskami twórczymi, organizacjami pozarządowymi i społecznością lokalną.


Informacje dodatkowe:


-dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Barcianach (pok. nr 9), ul. Szkolna 3, 11 - 410 Barciany lub przesłać za pośrednictwem poczty w  terminie do dnia 28 października 2019 r. w zamkniętej kopercie z  dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Barcianach";


-informacje o warunkach organizacyjno - finansowych Gminnego Ośrodka Kultury w Barcianach, w tym planów finansowych i rzeczowych na okres po rozstrzygnięciu konkursu oraz inne ogólne informacje na temat działalności jednostki, udzielane będą w Urzędzie Gminy w Barcianach. W zakresie finansowym informacji udzielać będzie Skarbnik Gminy Barciany, pok. nr 15 - I piętro, pod numerem telefonu 89 753-10-03 wew. 32. Natomiast w zakresie spraw organizacyjnych informacji udzielać będzie Sekretarz Gminy Barciany, pok. nr 10 - I piętro, pod numerem telefonu 89 753-10-03 wew. 33.

-aplikacje złożone po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane, liczy się  faktyczna data wpływu dokumentów do Urzędu Gminy w Barcianach, a w przypadku przesyłek pocztowych decydować będzie data stempla pocztowego;

-wybrany w drodze konkursu kandydat zostanie powołany na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Barcianach na okres 4 lat;

-przedkładane kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem kandydata, a w przypadku kserokopii dwustronnych - potwierdzenie z każdej strony;

-dokumenty aplikacyjne powinny być poukładane chronologicznie, spięte
w sposób uniemożliwiający ich dekompletację oraz ponumerowane.


Etapy przeprowadzenia konkursu:


Przeprowadzenie konkursu będzie obejmowało co najmniej dwa posiedzenia komisji:

-I posiedzenie komisji, do dnia 30 października 2019 r., na którym nastąpi ustalenie spełnienia warunków określonych w ogłoszeniu;

-II posiedzenie komisji, w dniu 7 listopada 2019 r., na którym będą przeprowadzone rozmowy z uczestnikami konkursu.


Lista kandydatów spełniających wymogi formalne zostanie upowszechniona na stronie BIP Gminy Barciany (www.bip.barciany.pl) oraz na tablicy ogłoszeń organizatora, na stronie BIP Gminnego Ośrodka Kultury w Barcianach (www.bip. barciany.pl) oraz na tablicy ogłoszeń GOK.

Osoby zakwalifikowane do II etapu naboru, spełniające warunki formalne zawarte w ogłoszeniu, zostaną powiadomione telefonicznie lub pocztą elektroniczną o godzinie rozmowy kwalifikacyjnej.

Wyniki konkursu zostaną upowszechnione na stronie BIP Gminy Barciany (www.bip.barciany.pl) oraz na tablicy ogłoszeń organizatora, na stronie BIP Gminnego Ośrodka Kultury w Barcianach (www.bip. barciany.pl) oraz na tablicy ogłoszeń GOK.

 

drukuj ogłoszenie