Ogłoszenie

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: " Przebudowa i rozbudowa ulicy Piaskowej w Lubiczu Górnym "

kujawsko-pomorskie, ---

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33953989
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-09-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
---
Ulica
---

Szczegóły..................................................................................................................
OBWIESZCZENIE STAROSTY TORUŃSKIEGO
z dnia 26 września 2019 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) - zwanej dalej ustawą
zawiadamiam
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa i rozbudowa ulicy Piaskowej w Lubiczu Górnym ", obejmującej działki o numerach ewidencyjnych:
(przed nawiasem - numer działki ulegającej podziałowi, w nawiasach - numery działek po podziale, tłustym drukiem - działki lub ich części przeznaczone pod inwestycję drogową, druk pochyły podkreślony - działki z których korzystanie będzie ograniczone):
Obręb 0011 Lubicz Górny, jednostka ewidencyjna 041504_2 Lubicz:
35/6 (35/20, 35/21), 35/19 (35/22, 35/23), 2014/8 (463, 2014/23), 36/1
Jednocześnie informuję, że:
- zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 ustawy, z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna;
- zgodnie z art. 11 d ust. 5 ustawy starosta wysyła zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wnioskodawcy, właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie tej decyzji na adres wskazany w katastrze nieruchomości, oraz zawiadamia pozostałe strony w drodze obwieszczeń, w starostwie powiatowym, a także w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, w urzędowych publikatorach teleinformatycznych - Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów i w prasie lokalnej;
- zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j. z dnia 2018.11.05 ze zm.) - zwanej dalej k.p.a., zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie;
- strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z aktami sprawy w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń oraz składać ewentualne wnioski, uwagi lub zastrzeżenia w dniach pracy Urzędu, w terminie do dnia 21 października 2019 r. Informacji udziela Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Toruniu (ul. Towarowa 4-6; tel. 66 28 939),
- niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 Kpa.
..................................................................................................................
33953989
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: