Ogłoszenie

Sprawa o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości położonej w Przeciszowie - sygn.akt I Ns 923/17

małopolskie, Oświęcim

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33955217
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-10-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-600 Oświęcim
Ulica
Rynek Główny
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W OŚWIĘCIMIU WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym w Oświęcimiu toczy się sprawa o sygnaturze akt I Ns 923/17 z wniosku Czesława Miętka
o stwierdzenie nabycia przez wnioskodawcę i uczestniczkę Helenę Miętka, na prawach ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej, w drodze zasiedzenia, z dniem 1 stycznia 2015 r., własności nieruchomości
położonej w Przeciszowie, obręb Piotrowice, powiat oświęcimski, województwo małopolskie, a składającej się z działek o numerach: dz. 1808 o powierzchni 0,1874 ha, dz. 1806 o powierzchni 0,0370 ha, dz. 1811 o powierzchni 0,0583 ha, dz. 1812/1 o powierzchni 0,1342 ha, dz. 1812/2 o powierzchni 0,0281 ha, dz. 3568 o powierzchni 0,0381 ha i dz. 1810 o powierzchni 0,1820 ha, objętych wypisem z rejestru gruntów wydanym przez Starostę Oświęcimskiego za nr jednostki rejestrowej G18, zgodnie z którym jako właściciele widnieją Wojciech Orawiec i Aniela Orawiec, we wspólności ustawowej, a jako władający widnieje Franciszek Bajer syn Jana, przy czym dla działek dz. 1806, 1808, 1810, 1811, 1812/1, 1812/2 Sąd Rejonowy w Oświęcimiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KR1E/00002566/3, w której ujawnionymi współwłaścicielami pozostają: Zofia Wróbel córka Antoniego i Pauliny w 16920/155520 cz., Aniela Bajer w 16920/155520 cz., Aniela Bajerówna w 54000/155520 cz., Wojciech Orawiec w 16920/155520 cz., Aniela Orawiec w 33840/155520 cz., Aniela Morawiec w 16920/155520 cz., a dla działki dz. 3568 nie jest prowadzona księga wieczysta ani wykaz hipoteczny,
Sąd wzywa zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się w Sądzie i wykazali swoje prawa do tej nieruchomości, gdyż w przeciwnym wypadku Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33955217
drukuj ogłoszenie