Ogłoszenie

Sędzie - komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Kobud SA z siedzibą w Łęcznej odbędzie się przetarg ofertowy pisemny nioegraniczony, w trybie którego dokonana będzie sprzedaż wchodzącego w skłąd masy upadłości Kobud SA

łódzkie, Łęczna

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33956005
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-10-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
KOBUD SA W UPADŁOŚCI

SzczegółySędzia - komisarz zawiadamia,
iż w toku postępowania upadłościowego Kobud Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łęcznej (sygn. akt IX GUp 52/18) odbędzie się
przetarg ofertowy pisemny nieograniczony, w trybie którego dokonana będzie sprzedaż wchodzącego w skład masy upadłości Kobud Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łęcznej kombajnu chodnikowego AM-75/BZ1 numer fabryczny 056/RM/32/2012 za cenę nie niższą niż 75% wartości oszacowania ustalonej w operacie szacunkowym, tj. 1 176 000 zł (milion sto siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych) netto,
z zaznaczeniem, iż warunkiem uczestnictwa w przetargu jest uiszczenie wadium w wysokości 100 000 zł (sto tysięcy złotych) na rachunek bankowy o nr 17 1750 0012 0000 0000 3980 9567 z dopiskiem: wadium przetarg, które należy wpłacić do dnia dnia 24 października 2019 roku (liczy się data uznania środków na rachunku masy upadłości), zaś oferty należy składać w terminie do dnia 22 października 2019 r. godz. 15.30- liczy się data wpływu oferty do Sądu Rejonowego Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku (biuro podawcze Sądu lub Sekretariat IX Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych), a posiedzenie w przedmiocie zatwierdzenia wyboru oferty przez sędziego-komisarza odbędzie się w dniu 25 października 2019 roku godz. 12.15, sala XXIV,.
33956005
drukuj ogłoszenie