Ogłoszenie

Sędzia - komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Kobud SA odbędzie się przetarg ofertowy pisemny nieograniczony, w trybie którego dokonana będzie sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa Kobud SA

lubelskie, Łęczna

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33955987
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-10-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
KOBUD SA W UPADŁOŚCI

SzczegółySędzia - komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Kobud Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łęcznej (sygn. akt IX GUp 52/18) odbędzie się przetarg ofertowy pisemny nieograniczony, w trybie którego dokonana będzie sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa Kobud Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łęcznej - Restauracja Grodzka 15, w skład której wchodzą:
- nieruchomość gruntowa położona w Lublinie przy ul. Grodzkiej 15 stanowiąca działkę gruntu nr 72/3, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczysta nr LU1I/00177386/8, zabudowana budynkiem kamienicy handlowo-usługowej o funkcji gastronomicznej wraz z minibrowarem (linia technologiczna do produkcji piwa).
- ruchomości niezbędne do prowadzenia bieżącej działalności wskazane w opisie i oszacowaniu (Raporcie z Wyceny Wartości Ruchomości) na stronach 11 - 23 pod pozycjami 1 - 223; za cenę nie niższą niż 91% wartości oszacowania ustalonej w operacie szacunkowym, tj. 5 490 630,60 zł (pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści złotych 60/100), z zaznaczeniem, iż warunkiem uczestnictwa w przetargu jest uiszczenie wadium w wysokości 500 000 zł (pięćset tysięcy złotych) na rachunek bankowy o nr 17 1750 0012 0000 0000 3980 9567 z dopiskiem: wadium przetarg, które należy wpłacić do dnia 24 października 2019 roku (liczy się data uznania środków na rachunku masy upadłości), zaś oferty należy składać w terminie do dnia 22 października 2019 r. godz. 15.30 - liczy się data wpływu oferty do Sądu Rejonowego Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku (biuro podawcze Sądu lub Sekretariat IX Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych), a posiedzenie w przedmiocie zatwierdzenia wyboru oferty przez sędziego-komisarza odbędzie się w dniu 25 października 2019 roku godz. 11.30, sala XXIV,.
33955987
drukuj ogłoszenie