Ogłoszenie

Burmistrz Sędziszowa podaje do wiadomości informacje o zamiarze podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonych w mieście Sędziszów, obręb 02.

świętokrzyskie, Sędziszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33956318
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-10-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
28-340 Sędziszów
Ulica
Dworcowa 20
Osoba kontaktowa
GMINA SĘDZISZÓW

SzczegółyINFORMACJA O ZAMIARZE DOKONANIA PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM
Burmistrz Sędziszowa, działając na podstawie art. 97a Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości informacje o zamiarze dokonania podziału niżej wymienionych nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w mieście SĘDZISZÓW, obręb 02, pow. jędrzejowski, woj. świętokrzyskie:
1. Działka nr ewid. 249/1 o pow. 0,2900 ha
2. Działka nr ewid. 328 o pow. 0,1423 ha
3. Działka nr ewid. 331 o pow. 0,1353 ha
4. Działka nr ewid. 354/1 o pow. 1,0592 ha
Celem dokonania podziału jest wydzielenie działki gruntu niezbędnej do realizacji celu publicznego polegającego na poszerzeniu istniejącego pasa drogowego (ul. Piaskowej) określonego w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Sędziszów zatwierdzonym przez Radę Miejską w Sędziszowie uchwałą nr III/10/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. (opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 58, poz. 681 z dnia 07 marca 2011 r.) wraz z późniejszymi zmianami, tj. uchwałą VI/34/2011 z dnia 4 marca 2011 r. oraz uchwałą XXXII/233/2013 z dnia 27 marca 2013 r. oraz w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r, o gospodarce nieruchomościami.
Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do którejkolwiek z wyżej wymienionych nieruchomości, powinny w terminie 2 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosić się do Urzędu Miejskiego w Sędziszowie z siedzibą przy ul. Dworcowej 20, pokój 24 w godz. 7.30-15.30 z dokumentami niezbędnymi do udowodnienia swoich praw.
Po bezskutecznym upływie wyżej wymienionego terminu zostanie wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie o podział wyżej wymienionych nieruchomości i zostanie wydana decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości. Decyzja podlega ogłoszeniu w sposób określony w art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).
Niniejsze ogłoszenie podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie, na stronie internetowej, a także przez ogłoszenie w prasie o zasięgu ogólnopolskim.
33956318
drukuj ogłoszenie