Ogłoszenie

Starosta Kluczborski inrofmuje, że zostanie wyłożony do wglądu projekt operatu opisowo kartograficznego z wykonania częściowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków w gm. Lasowice Wielkie.

opolskie, Kluczbork

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33957199
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-10-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
46-200 Kluczbork
Ulica
Katowicka 1
Osoba kontaktowa
POWIAT KLUCZBORSKI

SzczegółyZAWIADOMIENIE
Starosta Kluczborski informuje, że zgodnie z art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 t.j. z póżn. zm.),
zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego z wykonania częściowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków
polegającej na założeniu ewidencji budynków i lokali w gminie Lasowice Wielkie dla obrębów ewidencyjnych: Chocianowice, Ciarka, Gronowice, Jasienie, Lasowice Małe i Oś.
Wyłożenie nastąpi w terminie: od dnia 4 listopada 2019 r. do dnia 25 listopada 2019 r. (tj. 15 dni roboczych) w budynku Starostwa Powiatowego w Kluczborku przy ul. Katowickiej 1 w pokoju nr 034 (na parterze) w godzinach od 900 do 1400.
Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu, zgłaszać uwagi do tych danych. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.
Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzania operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.
Informuję o konieczności przedstawienia dokumentu potwierdzającego tożsamość. W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio pełnomocnicy posiadający umocowania notarialne. Po okresie wyłożenia projekt staje się operatem ewidencji gruntów i budynków, a informacja o tym ogłoszona będzie w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. W terminie 30 dni od daty ogłoszenia, każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w tym operacie, może złożyć zastrzeżenia do tych danych. O przyjęciu lub odrzuceniu zastrzeżeń Starosta rozstrzyga w formie decyzji.
33957199
drukuj ogłoszenie