Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Piasecznie zawiadamia, że ustanowił kuraktora dla dłużnika, sygn. akt I Co 436/19

mazowieckie, Piaseczno

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33958917
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
17-10-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
05-500 Piaseczno
Ulica
Kościuszki 14
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W PIASECZNIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółySąd Rejonowy w Piasecznie Wydział I Cywilny
w składzie następującym
Przewodniczący: Sędzia Katarzyna Michler-Liberda
po rozpoznaniu w dniu 30 września 2019 r. w Piasecznie
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Ultimo Niestandaryzowany SekurytyzacyjnyFundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie
z udziałem dłużnika Dominiki Kowalskiej
o ustanowienie kuratora dla dłużnika
postanowił:
ustanowić dla nieznanej z miejsca pobytu dłużniczki Dominiki Kowalskiej, ostatnio zamieszkałej w Uwielinach przy ul. Szlacheckiej 17 B, w sprawie Km 4251/17 prowadzonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Magdalenę Malinowską, kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Piasecznie Moniki Kapica.
UZASADNIENIE
Wierzyciel wniósł o ustanowienie dla dłużniczki Dominiki Kowalskiej kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu. W uzasadnieniu wniosku wyjaśniono, że w sprawie Km 4251/17 prowadzonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Magdalenę Malinowską doręczenie dłużniczce korespondencji okazało się nieskuteczne, gdyż miejsce jej pobytu nie jest znane.
W myśl art. 802 k.p.c. jeżeli miejsce pobytu dłużnika nie jest znane, sąd ustanowi dla niego kuratora z urzędu, gdy egzekucja ma być wszczęta z urzędu, w innych zaś sprawach - na wniosek wierzyciela. Egzekucja prowadzona jest na wniosek wierzyciela, zatem również na wniosek wierzyciela Sąd ustanowił kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu dłużniczki.
Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.
33958917
drukuj ogłoszenie