Ogłoszenie

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie ulic: Okrzei, Wroniej, Witosa, Nowomiejskiej, Chopina, Okrężnej i Wierzbowej

kujawsko-pomorskie, Włocławek

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33959348
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
21-10-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
---
Ulica
---

SzczegółyOGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2018r., poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 z późn. zm.), ponownie zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Włocławek Uchwały Nr X/76/2019 z dnia 14 maja 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie ulic: Okrzei, Wroniej, Witosa, Nowomiejskiej, Chopina, Okrężnej i Wierzbowej.
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego planu. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13 87-800 Włocławek do dnia 15 listopada 2019r. Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Włocławek.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z procedurą planistyczną sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
tożsamość administratora: Gmina Miasto Włocławek, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Włocławek;
dane kontaktowe administratora Prezydenta Miasta Włocławek: adres email: poczta@um.wloclawek.pl, nr telefonu:
(54) 4144000 lub pisemnie na adres siedziby urzędu;
dane kontaktowe inspektora ochrony danych: adres email iod@um.wloclawek.pl, nr telefonu: (54) 4144269 lub pisemnie
na adres administratora danych;
cele przetwarzania: przetwarzanie odbywa się w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego w związku
z rozpatrywaniem wniosków i uwag w trakcie procesu planistycznego tworzenia projektów planów miejscowych;
podstawa prawna: dane przetwarzane są na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
odbiorcy danych: uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartej umowy powierzania przetwarzania danych z administratorem;
okres przechowywania danych: dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania,
a po tym czasie przez okres oraz w zakresie zgodnym z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach tj. wieczyście (kategoria archiwalna A);
informacja o dowolności lub obowiązku podania danych: podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa. Nie podanie danych osobowych w wymaganym zakresie spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania.
Informacje o szczegółowych zasadach przetwarzania danych osobowych dostępne są w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13 we Włocławku, pokój 404 (w godzinach urzędowania) oraz
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek: http://www.bip.um.wlocl.pl/polityka-prywatnosci/
PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEK
33959348
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: