Ogłoszenie

Syndyk ogłasza konkurs ofert na sprzedaż prawa użytkowania gruntu w granicach działki nr 10/21, położonej we Wrocławiu przy ul. Szczecińskiej 5F

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
157369
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
17-10-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


OGŁOSZENIE SYNDYKA O KONKURSIE OFERT


NA SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU W GRANICACH DZIAŁKI 10/21, AM-6, OBRĘB ŻERNIKI, POŁOŻONEJ PRZY UL. SZCZECIŃSKIEJ 5F WE WROCŁAWIU ORAZ PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-MAGAZYNOWEGO.


Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Robót Specjalistycznych „KAN-REM" sp. z o. o. w upadłości (KRS: 0000178469), w ramach postępowania upadłościowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych (sygn. akt GUp 48/19), działając na podstawie postanowienia Sędziego-komisarza z dnia 20 sierpnia 2019 r., uzupełnionego postanowieniem z dnia 16 września 2019 r., w sprawie zezwolenia na sprzedaż z wolnej ręki, wchodzącej w skład masy upadłości nieruchomości zabudowanej,


ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki: prawa użytkowania wieczystego gruntu w granicach działki nr 10/21 AM-6 obręb Żerniki, o powierzchni 1555 m2, położonej we Wrocławiu przy ul. Szczecińskiej 5F, dla której prowadzona jest Księga wieczysta nr WR1K/00129495/6 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych, oraz prawa własności budynku administracyjno-magazynowego, o ogólnej powierzchni zabudowy 786 m2, stanowiącego od gruntu przedmiot odrębnej własności za cenę nie niższą (netto) niż 1 067 000,00 zł. (jeden milion sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych netto), określoną w datowanym na 25 marca 2019 r. operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego.


Sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług. Kupujący będzie natomiast zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

Oferent, którego oferta zostanie wybrana w wyniku konkursu ofert jest zobowiązany do kupna zestawu mebli biurowych z płyty wiórowej okleinowanej, składającego się z 12 mebli za cenę netto 840,00 zł. oraz wyposażenia pomieszczenia mieszkalnego w budynku przy ul. Szczecińskiej 5F za cenę netto 1 530,00 zł. Zapłata musi być uiszczona wraz z zapłatą ceny za nieruchomość a na transakcję będzie wystawiona faktura VAT.


Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. kwoty 106 700,00 zł. (słownie: sto sześć tysięcy siedemset złotych) oraz przesłanie oferty w zamkniętej kopercie, z dopiskiem: „Oferta na zakup prawa użytkowania wieczystego gruntu w granicach działki 10/21 AM-6, obręb Żerniki oraz prawa własności budynku administracyjno-magazynowego, sygn. akt VIII GUp 48/19" w terminie do 22 listopada 2019 r. na adres: Kancelaria Notarialna Cecylia Sterc, ul. Świebodzka 4/3, 50-046 Wrocław.


Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek masy upadłości w Santander Bank Polska S.A. nr 34 1090 2402 0000 0001 4207 3749


Wymogi formalne dotyczące oferty i przebiegu konkursu ofert zawarte są w Regulaminie dostępnym w biurze syndyka (Ramiszów 108, 51-217 Wrocław), po uprzednim umówieniu się telefonicznie, nr. telefonu: 605959521) lub po zgłoszeniu się pocztą elektroniczną na adres, który zostanie podany telefonicznie. Regulamin jest również dostępny na stronie syndyka www.restra.pl w zakładce BLOG.


Otwarcie ofert i wybór najlepszej oferty nastąpi w dniu 25 listopada 2019 r. w Kancelarii Notarialnej Cecylii Sterc

 

drukuj ogłoszenie