Ogłoszenie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu informuje o przystąpieniu do opracowania projektów dokumentów, projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody Góra Gipsowa.

opolskie, Opole

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33959815
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
17-10-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
45-594 Opole
Ulica
Firmowa 1
Osoba kontaktowa
REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU

SzczegółyOBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.), w związku z art. 19 ust. 1a i art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) oraz § 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz.U. nr 94, poz. 794)
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu
informuje
o przystąpieniu do opracowania projektów dokumentów, tj.:
projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Góra Gipsowa" (gmina Kietrz), a także o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, tj. z projektem zarządzenia w sprawie planu ochrony dla ww. rezerwatu przyrody;
projektu zmiany planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Rozumice" (gmina Kietrz), a także o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, tj. z projektem zarządzenia w sprawie zmiany planu ochrony dla ww. rezerwatu przyrody.
Z dokumentacjami ww. spraw można zapoznać się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu, ul. Firmowa 1, 45-594 Opole, sekretariat pon.-pt. w godz. od 8.00 do 15.00 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej RDOŚ w Opolu (adres: http://bip.opole.rdos.gov.pl/w zakładce "Obwieszczenia i zawiadomienia".
Uwagi i wnioski w tych sprawach można składać w terminie 21 dni od daty ukazania się obwieszczenia: pisemnie na wskazany powyżej adres RDOŚ w Opolu, ustnie do protokołu w siedzibie organu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: sekretariat.opole@rdos.gov.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, przy czym ustosunkowanie się do nich nastąpi w uzasadnieniu do przyjętego dokumentu. Uwagi i wnioski wniesione po wskazanym wyżej terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.
33959815
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: