Ogłoszenie

Prezydent Miasta Bielsko-Biała informuje, że zostanie wyłożony do wglądu projekt operatu opisowo - kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków

śląskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33960448
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
18-10-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
PREZYDENT MIASTA BIELSKO-BIAŁA

SzczegółyZAWIADOMIENIE
PREZYDENT MIASTA BIELSKO-BIAŁA
Na podstawie art.24 a ust.5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 725 z późniejszymi zmianami)
informuje, że
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy pl. Ratuszowym 6, pokój nr 111 w terminie od 4 listopada do 25 listopada 2019 r. w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8.00 do 15.00
zostanie wyłożony do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, projekt operatu opisowo - kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Mazańcowice, Międzyrzecze Górne, Jaworze, Wapienica, Stare Bielsko w jednostce ewidencyjnej Bielsko-Biała Miasto, w mieście Bielsko-Biała na prawach powiatu, woj. śląskie.
Projekt operatu opisowo-kartograficznego opracowany został na podstawie przepisów ww. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2019r., poz. 393).
Każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo- kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie stron, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków wyeliminować ewentualne błędy i nieprawidłowości.
Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszej informacji nie stanowi przeszkody do kontynuowania postępowania w sprawie modernizacji i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.
Po upływie terminu wyłożenia, w okresie 15 dni roboczych zostanie rozstrzygnięte przyjęcie lub odrzucenie uwag zgłoszonych do projektu. Osoby zgłaszające uwagi zostaną poinformowane o sposobie ich rozpatrzenia. Po upływie powyższych terminów, dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo - kartograficznego stają się danymi ewidencyjnymi i podlegają ujawnieniu w bazie ewidencji gruntów i budynków.
33960448
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: